Zorunlu Sorumluluk Sigortaları nedir?

Zorunlu Sorumluluk Sigortaları

 • Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
 • Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
 • Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Bir sigorta şirketinin sigorta ettiği risklerin bir bölümünü ilerde doğabilecek bir zarara karşı başka bir sigorta şirketine tekrar sigorta ettirmesi uygulamasına ne ad verilir?

Sigortacının tek bir şirket olması da zorunlu değildir. Aynı riziko birkaç sigorta şirketi tarafından ortaklaşa sigorta edilebilir. İşte bir çıkar birden çok şirket tarafından aynı zamanda ve aynı risklere karşı sigorta edilirse buna müşterek sigorta ya da koasürans adı verilir.

Sigorta literatüründe ortaya çıkması muhtemel bir tehlike veya zarar verici olayların gerçekleşmesi ihtimali ni anlatmak için aşağıdakilerden hangi kelime kullanılmaktadır?

Sigorta literatüründe “ortaya çıkması muhtemel bir tehlike” veya “zarar verici olayların gerçekleşmesi ihtimali”ni anlatmak için “riziko” kelimesi de kullanılmaktadır.

Hangi durumlarda yangın sigortası sona erer?

Yangından sonra mallar tamamıyla zarar görmüşse (tam zıya durumunda) ödemeden sonra sigorta sona erer. Kısmi olarak hasar oluştuğunda, karşılanması için ödenen bedel toplam sigorta bedelinden düşülür. Kısmı hasar olduğunda her iki taraf da tazminatın ödenmesinden önce sigortayı iptal etme talebinde bulunabilir.

Isteğe bağlı sorumluluk sigortası nedir?

Bu sigorta, oda, birlik, dernek vb. meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.

Sorumluluk Sigortaları nedir?

Sorumluluk sigortası; sigortalıyı, sigortalının aile bireylerini ya da çalışanlarını çeşitli ihmal durumlarında doğabilecek maddi ve bedensel zararlara karşı güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Koasürans oranı ne demek?

Riskin sigorta şirketi ile sigortalı arasında bölüşülmesi ; Koasürans, bu anlamda daha çok ABD’de kullanılmaktadır. En düşük koasrüans oranı sigorta bedelinin % 8’i sigortacı , % 20 si sigortalı üzerinde kalmak ve sigorta bedeli nispetinde % 2 muafiyet tenzil edilmesidir.

Sigorta şirketlerinin sigorta ettikleri çıkarları bir başka şirkete tekrar sigorta ettirmesine ne ad verilir?

Bu işleme reasürans denir. Böylece şirketler riskin bir kısmını kendi üzerlerinde tutup, , geri kalan kısmını başka sigorta şirketlerine devrederler. Reasürans işlemlerinde riski bu şekilde devreden şirkete sedan, devir alan şirkete ise reasürör denir.

Riziko ne demek anlamı?

Sigorta hukukunun temel kavramlarından biri olan riziko, tazmin borcu yaratabilecek herhangi bir olayın ortaya çıkması durumudur. Terimsel manada ise “zarar verme kapasitesi olan kişi ya da nesne” olarak açıklanan muhtemel tehlikedir.

Sigortanın temel ilkeleri nelerdir?

Sigortanın Temel Prensipleri

 • Sigortalanabilir Menfaat.
 • Azami İyi niyet.
 • Tazminat.
 • Halefiyet.
 • Hasara Katılım.
 • Yakın Neden.

Yangın sigortası Genel olarak neleri teminata alır?

Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin olunmuştur.