Yurtdışından birisi dava açabilir mi?

Bir Türk vatandaşı ya da bir şirket yurtdışında bir kişiye dava açmak istiyorsa öncelikli o ülkenin usül hukukunu bilmesi gerekir. Bu anlamda avukat ve hukuk bürosu bulma süreci çok kritiktir. Her davanın bir uzman avukatı vardır. Türkiye’de dava açmak, hatta ihtarname göndermek için vekaletname şarttır.

Bir mahkemenin başka bir mahkemeden hukuki yardım talebinde bulunmasına ne denir?

Dava: Bir başkası(davalı) tarafından herhangi bir hakkı ihlal edilen, tehlikede olan veya kendisinden haksız bir talepte bulunulan kişinin(davacının) mahkemeden koruma istemek, hakkını geri kazanmak veya tehlikeyi savuşturmak amacıyla talepte bulunmasıdır.

Davacının açtığı dava ile karşı taraftan bir şeyin verilmesi yapılması veya yapılmamasının istendiği talep edildiği dava türü nedir?

Edim davası da denilen “eda davası”, davacının belirli bir şeyin verilmesi, bir şeyin yapılması veya yapılmaması için açtığı davadır.

Yurt dışında suç işleyen Türk vatandaşı nerede yargılanır?

Yurtdışında İşlenen Suçlarda Yetkili Mahkeme Şüpheli veya sanığın Türkiye’de yerleşim yeri yoksa Türkiye’de en son adresinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

Türk Avukatlar yurt dışında çalışabilir mi?

Başka bir ifadeyle bir Alman vatandaşı, Avrupa Birliği üyesi bütün ülkelerde avukatlık yapabilir. Hatta bu kişi Türkiye’den mezun olsa dahi, yine de pasaportu sayesinde Avrupa Birliği’nde avukatlık yapabilir. Ancak bir Türk vatandaşı Avrupa Birliği’nde ancak Avrupa Birliği vatandaşı olması halinde avukatlık yapabilir.

Ihtiyati tedbir kararında neler yer alır?

Madde 389- (1) Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı …

Dava veya işlerin hangi mahkemeye veya hukuk dairesine gönderildiğine ilişkin tutulan kayıt?

Tevzi bürosunca dava veya işlerin hangi mahkemeye gönderildiğine ilişkin tutulan kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, dağıtım yapılan mahkemenin adı, dosyanın esas numarası ile esas numarasının verildiği tarih ve saati, tarafların adı, soyadı veya unvanı ve davanın konusu sütunlarından oluşur.

Birleştirme talebi hangi mahkemeye yapılır?

1-) Davaların birleştirilmesi Birleştirme kararı, ikinci davanın açıldığı mahkemece verilir ve bu karar, diğer mahkemeyi bağlar. (2) Davalar, ayrı yargı çevrelerinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış ise bağlantı sebebiyle birleştirme ikinci davanın açıldığı mahkemeden talep edilebilir.

Eda davası ne tür bir davadır?

MADDE 105- (1) Eda davası yoluyla mahkemeden, davalının, bir şeyi vermeye veya yapmaya yahut yapmamaya mahkûm edilmesi talep edilir. Bir şey verme , yapmak ya da yapmama konu olabilir. Mesela bir para alacağının tahsili , taşınır davaları gibi.Sözleşmeye aykırılıktan kaynaklanan dava gibi.