Yüksek Lisans stajdan sayılır mı?

Lisans öğrenimini 3568 sayılı Yasa’nın 5/A-a maddesinde belirtilen alanlarda tamamlanmış ve aynı alanlarda yüksek lisans eğitimi görenlerin bu eğitimde geçen süreleri,yüksek lisans diplomasının teslim edilmesi koşuluyla bir yıllık staj süresinden sayılır.

Yeminli mali müşavir kimler olabilir?

Yeminli Mali müşavir olmak için, herhangi bir üniversitenin 4 yıllık eğitim veren İşletme, Siyasal Bilimler, İktisat, Muhasebe, Maliye, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Hukuk bölümlerinden lisans derecesiyle mezun olma şartı bulunmaktadır. Mezun olduktan sonra, bir şirkette 3 yıllık muhasebe stajı yapılması gerekir.

Yeminli mali müşavir ne iş yapar?

Yeminli mali müşavir, bir şirketin mali belgelerinin doğruluğu ve düzeninden sorumludur. Muhasebe defteri tutmak haricinde mali müşavirlerin sahip olduğu tüm yetki ve sorumlulukları taşırlar. Mali müşavirden farklı olarak kendilerine tasdik yetkisi verilmiştir.

Mali müşavirlik olmak için yüksek lisans şart mı?

Yüksek Lisans mezunu olan kişiler için staj süresi 2 yıldır. Stajın sonunda yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınava girebilmek ve geçmek için toplamda 2 yılları vardır. Sınavı başarı ile tamamlayan kişiler Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını kazanırlar.

Profesörler yeminli mali müşavir olabilir mi?

ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlardan 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen süreyi tamamlamış olanlar ile aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan konularda profesörlük unvanını almış olanlar için yeminli mali müşavirlik, sınav şartı aranmaz.”

Yeminli mali müşavir nasıl olunur 2021?

Yeminli mali müşavir olmak için üniversitede 4 yıl eğitim alınmalıdır. Üniversiteden mezun olduktan sonra 3 yıl boyunca staj yapmak gerekir. Staj süresi tamamlandıktan sonra meslekte 10 yılını tamamlayan mali müşavirler, yeminli mali müşavirlik sınavına girip başarılı oldukları takdirde yeminli mali müşavir olur.

Yeminli Mali Müşavir nerede çalışır?

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI -Yeminli Mali Müşavirler yasa gereği olarak muhasebe bürosu açamamakta ve muhasebe bürolarına ortak olamamaktadır. Kendilerine özel Yeminli Mali Müşavirlik bürosu açabilirler. -Özel işletmelerde çalışabilirler.

Yeminli mali müşavir ne yapamaz?

Yeminli mali müşavirlerin görevleri Yeminli mali müşavirler, defter tutmak haricinde olmak üzere mali müşavirlerin yaptığı tüm işleri yapabilirler. YMM’lerin defter tutması yasaktır. Bununla birlikte, yeminli mali müşavirlerin tam tasdik yetkisi bulunur.

Yüksek lisans stajdan sayılır mı?

Lisans öğrenimi 3568 sayılı Yasa’nın 5/A-a maddesinde belirtilen alanlarda olmayan ve yüksek lisans eğitimi anılan Yasa’da belirtilen alanlarda tamamlayan adayların yüksek lisans eğitimleri staj süresinden sayılmaz.bunların staj süresi 3 yıldır.

Müşavirlik stajına kaç ay ara verilebilir?

Staj Yönetmeliği gereği stajın kesintisiz yapılması zorunludur. Odamıza zamanında bilgi verilmesi halinde, Yönetim Kurulu Kararı ile staja bütün staj süresi boyunca yalnızca 1 yıl ara verilebilir.

Mali Müşavir sınavı nasıl olur?

Mali Müşavirlik yeterlilik sınavı yılda 3 kez olmak üzere klasik tarzda yapılır. 2 yıl stajını bitiren SMMM adayı, 7 tane dersten yazılı sınava girer. Stajyer, stajın bitimindeki ilk sınava girmek zorundadır. Toplam sınav hakkı 5’tir. Not ortalamasının 7 ders için 60 olması gerekir.

Özel SMMM Sınavına Kimler Girebilir?

a. Lise seviyesinde öğrenime sahip olanlar, b. Ön lisans seviyesinde öğrenime sahip olanlar, 3. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı’na devam eden ya da daha önce katılmış Serbest Muhasebecilerden, Mesleki Uyum Eğitimi ve Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı’na katılmak isteyenlerdir.

Mali müşavirlik stajı kaç yıl yüksek lisans?

– Başarılı olan lisans mezunları 3 yıl zorunlu staj yaparlar. – S.M.M.M staj sınavına katılacak stajyerlerin Üniversitelerin 4 yıllık Lisans (Yüksek Lisans) Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Siyasal Bilimler bölümlerinden mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

SMMM staj süresi nasıl kısalır?

Staj süresini düşürmenin iki yolu vardır. Birincisi eğitim ve kurslarda geçen süreler stajdan sayılarak kısaltılabilir. İkincisi ise meslek kanununda kabul edilen işlerde çalıştıysanız bu çalışma sürenizi staj sürenizden düşürebilirsiniz.

Staj yeri kapanırsa ne olur?

Bu süre sonunda staj yeri bulunamaz ise stajınızın iptali söz konusu olabilir. İşyeri kapanması durumlarında (meslek mensubunun ölümü, işi bırakma, disiplin veya ceza nedeniyle meslekten ayrılma vb.), yeni staj yeri bulabilmeniz için Oda veya Tesmer şubeleri tarafından gerekli görülmesi halinde ek süre tanınabilir.

Akrabanın yanında staj yapılır mı?

Aile şirketimizde veya babamın iş yerinde staj yapabilir miyim? 1. derece yakınların yanında yapılan stajlar kabul edilmez.

Mali müşavirlik sınavı hangi illerde?

Başvuru dosyasının açılmış olduğu tarihten itibaren 3 (üç) yıl içerisinde tüm derslerden başarılı olması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatı almaya hak kazanmaktadır. SMMM Yeterlilik Sınavı 8 konudan yazılı şeklinde yapılmaktadır. Sınavlar Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılır.

Mali müşavirlik sınavı nedir?

SMM Sınavı; aday meslek mensuplarının Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi’ ni alabilmeleri için katılmak ve başarılı olmak zorunda oldukları sınavdır. Serbest Meslek Mensupluğu sınavları, mesleki deneyim kazanma dönemleri dikkate alınarak yılda üç kez yapılır.

SMMM staja başlama sınavına kimler girebilir?

2. Staj Başlatma Sınavı İçin Başvuru Yapın

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak.
  • Ceza ve disiplin soruşturması sebebiyle memuriyetin sonlanmamış olması

SMMM staj başlatma kaç para?

Sınav Bedeli: 7 Ders 1190 TL. 8 Ders 1360 TL.’dir.