Yıllık gelir vergisi matrahı ne demek?

Vergi matrahı ise işçinin brüt ücreti üzerinden SGK işçi payı ile işsizlik sigortası işçi payının düşülmesi ile birlikte oluşan yeni tutardır. Bu tutar gelir vergisi matrahı olarak adlandırılır. Gelir vergisi matrahı, esas olan tutardır.

Tazminatlardan gelir vergisi kesilir mi?

Buna göre, anılan Kanunlar uyarınca ödenecek kıdem tazminatlarından gelir vergisinden istisna edilecek tutar hesap edilirken, yukarıda sayılan ödemeler de dâhil edilerek ödemelerin toplamı üzerinden istisna uygulanacak, istisnayı aşan tutarlar ise ücret olarak gelir vergisine tabi tutulacaktır.

Ölen kişinin vergi borçları silinir mi?

Bilindiği gibi, murisin (ölen kişi) vergi borçlarından mirası reddetmemiş kanuni mirasçılar sorumludur. Yasal düzenleme gereği, ölüm durumunda vergi mükelleflerinin görevleri, mirası kabul etmiş yasal veya atanmış varislerine intikal eder.

Vergi levhası beyan olunan matrah nedir?

Matrahı kısaca şöyle tarif edilmektedir. Matrah, bir kazancın, vergi miktarını belirlemede esas alınan, kazançtan giderler düşüldükten sonra geride kalan bölümdür. Matrah vergi mükellefinin kazançlarından yasaların imkan verdiği tüm giderler düşüldükten sonra vergiye tabi tutarı gösterir.

Tazminattan gelir vergisi kesilir mi?

Gelelim en çok merak edilenlerden birine; “Kıdem tazminatından gelir vergisi kesilir mi?” sorusuna. Bu tazminatlar hesaplanırken sadece Damga Vergisi kesintisi yapılır. Gelir Vergisi ya da başka bir kesinti yapılmaz.

Işçi emekli ikramiyesinden gelir vergisi kesilir mi?

Buna göre, Bay (B)’ye 1475 sayılı Kanun kapsamında hesaplanarak ödenen ve en yüksek Devlet memuruna ödenen azami emeklilik ikramiyesinin (5.001,76×10=) 50.017,60 TL’nin altında kalan 40.000 TL kıdem tazminatının tamamı, gelir vergisinden istisna edilecektir.

Vergi borcu ne zaman düşer?

Vergi Borcu Kader Değil, Zamanaşımı Var! 6183 sayılı kanunun 102. maddesine göre amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar.