Yeni çıkan kanun geriye dönük işler mi?

Kanunların geriye yürümezliği ilkesi uyarınca kanunlar kamu yararı ve kamu düzeninin gereği kazanılmış hakların korunması, mali haklarda iyileştirme gibi kimi ayrıksı durumlar dışında ilke olarak yürürlük tarihlerinden sonraki olay, işlem ve eylemlere uygulanmak üzere çıkarılırlar.

Yasanın geçmişe yürümesi ne demek?

Hukuki güvenlik ilkesi kural olarak yasaların geriye yürütülmemesini gerekli kılar. “Yasaların Geriye Yürümezliği İlkesi” uyarınca yasalar kural olarak yürürlük tarihlerinden sonraki olay, işlem ve eylemlere uygulanmak üzere çıkarılırlar.

Vergilemede geçmişe yürütme nedir?

i – Gerçek geriye yürüme; bir vergi yasasının eski yasa döneminde tamamlanmış ve hukuki sonuçlarını doğurmuş hukuki durum ve olaylara uygulanmasıdır. ii – Gerçek olmayan geriye yürüme; önceki yasa yürürlükte iken başlamakla birlikte, henüz sonuçlanmamış hukuksal durum ve olaylara uygulanmasıdır.

Vergi kanunu geriye yürür mü?

Kural olarak vergi kanunları yürürlük tarihinden önceki dönemde uygulanamaz. Kanunların geriye yürümesi, yürürlük tarihinden önceki bir dönemi kapsaması olup, kural olarak kanunlar geriye yürütülemez. Kişilerin davranışlarını düzenleyen kurallar onlara güvenlik sağlamalıdır.

Kanunlarin gecmise etkisi nedir?

Yürürlüğe giren kanunların geçmişe ve kesin nitelik kazanmış hukuksal durumlara etkili olmaması, hukukun genel ilkelerindendir. Kanunların geriye yürümesi, getirilen yeni kuralın eski kural döneminde tamamlanmış ve hukuki sonuçlarını doğurmuş hukuksal durum, ilişki ve olaylara uygulanmasıdır.

Kanunların geriye yürüme etkisi hangi durumlarda söz konusu olur?

mesela yeni bir düzenlemeyle, işlenen suç daha az bir cezayı gerektiren bir hale gelmişse, kanunun yürürlüğünden önce bu suçla yargılanan veya hüküm giyen kişinin durumu yeni duruma uygun hale getirilir. fakat daha fazla cezayı gerektiren bir düzenleme olmuşsa bu durumda ilgili hüküm geriye yürümez.

Hangi kanunlar geçmişe yürür?

Derhal uygulama ilkesi gereğince yeni kanun, yürürlüğe girdikten sonraki olay ve işlemlere uygulanmakta, geçmişe yürümemektedir. Sonradan yürürlüğe giren hukuk kuralının geçmişte meydana gelmiş bir olay veya işe uygulanmasına hukukta “geçmişe yürüme” ilkesi denilir.

Hukuk kurallarının geriye yürümesi nedir?

Kanunların geriye yürümesi, getirilen yeni kuralın eski kural döneminde tamamlanmış ve hukuki sonuçlarını doğurmuş hukuksal durum, ilişki ve olaylara uygulanmasıdır.

Hukuk kuralları neden geriye yürümez?

Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devletinin sağlamakla yükümlü olduğu hukuk güvenliği, kural olarak yasaların geriye yürütülmemesini gerekli kılar. Bu nedenle, sonradan yürürlüğe giren yasaların geçmişe ve kesin nitelik kazanmış hukuksal durumlara etkili olmaması hukukun genel ilkelerindendir.

Vergi hukukunda kanunların geriye yürümesi mümkün müdür?

Vergi kanunlarının yürürlüğe girdiği tarihten önceki vergiyi doğuran olaylara uygulanması düşünülemez. Bu duruma, kanunların “geçmişe yürümemesi ilkesi” denir, yani kanunlar geçmişe etkili değildir.11 Herhangi bir somut vergi ilişkisi vergiyi doğuran olay ile başlar.

Vergi kanunları hangi durumda yürürlükten kalkar?

[1] Kanun, kanun hükmünde kararname ve TBMM İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar.

Geriye dönük ceza verilebilir mi?

suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.