Yasal temsil nedir?

Temsil yetkisi, başkası adına ve hesabına hukuki işlem yapabilmek hususunda temsilciye verilmiş olan izindir. Yasal temsilci dediğimiz bu kişiler, velayet veya vesayet altındaki kimseler adına hukuki işlemler yaparlar; temsil yetkisini temsil ettikleri bu kimselerden değil, doğrudan doğruya Medeni Kanundan alırlar.

Rızai temsil ne demek?

Bir kimse, diğer bir kimse adına hukuksal işlem yapma yetkisini kanundan veya temsil olunanın irade beyanından alır. Birinci halde kanuni temsil yetkisinden, ikincisin de iradi (rızai) temsil yetkisinden söz edilir6 . BK.m.32 vd.’da da açıkça iradi temsil dü zenlenmiştir.

Temsil yetkisi sözleşme midir?

Temsil yetkisi, temsil olunanın hukuki işlemler kurma yetkisinin ve ehliyetinin bir parçasıdır. Görüldüğü üzere temsil yolu ile yapılan hukuki işlemlerde üç kişi yer almaktadır. Temsilcinin kurduğu sözleşmenin tarafları, üçüncü kişi ve temsil olunandır. Doğrudan temsil müessesesinde temsilci sözleşmeye taraf olamaz.

Temsilcinin kendi nam ve fakat temsil olunan hesabına hukuki işlem yapmasına ne denir?

Temsilcinin temsil olunanın ad ve hesabına hukukî işlem yapma yetkisine, temsil yetkisi adı verilir4. Temsil yetkisi, temsil olunanın hukukî işlemler kurma yetkisinin ve ehliyetinin bir parçasıdır.

Çifte Temsil Nedir?

Buna karşın, dar anlamda çifte temsil, bir kimsenin, örneğin iki anonim şirkette münferit olarak imza yetkisine sahip olan bir yönetim kurulu üyesinin, bir hukuki işlemi iki şirketin de temsilcisi olarak bir anonim şirketin adına ve hesabına akdetmesi veya kendisinin hakimiyetinde bulunan tüzel kişi ile karşı taraf …

Temsil yetkisi hangi durumlarda son bulmaz?

İradi temsil yetkisi belli bir süre için verilen temsil yetkisi bu sürenin geçmesi, belli bir hukuki işlemin yapılması için verilmişse (özel vekaletname) o Page 10 2 işlemin yapılması, işlemin imkansız hale gelmesi, infisahi şarta bağlı olarak verilmişse bu şartın gerçekleşmesi, yetkinin geri alınması, temsilcinin …

Özel temsil yetkisi gerektiren işlemler nelerdir?

Vekalette özel yetki verilmesini gerektiren haller nelerdir?

 • Sulh olamaz,
 • Hakimi reddedemez,
 • Davanın tamamını ıslah edemez,
 • Yemin teklifinde bulunamaz,
 • Yemini kabul, iade yahut reddedemez,
 • Başkasını tevkil edemez,
 • Haczi kaldıramaz,
 • Müvekkilinin iflasına karar verilmesini talep edemez,

Bir kimsenin temsil yetkisi olmaksızın bir başkası nam ve hesabına hukuki işlem yapmasına ne ad verilir?

T. 19.10

Yasal temsil nedir?

Temsil yetkisi, başkası adına ve hesabına hukuki işlem yapabilmek hususunda temsilciye verilmiş olan izindir. Temsil yetkisi ya “kanun”dan ya da temsil olunanın “irade”sinden doğabilir. Yetki kanunundan doğmakta ise, buna kanuni temsil, iradeden doğmakta ise iradi temsil deriz.

Yetkisiz temsilin hüküm ve sonuçları nelerdir?

Yetkisiz temsilcinin yapmış olduğu hukukî işleme temsil olunan icazet verdiği takdirde, işlem baştan itibaren geçerli hale gelmektedir. Buna karşılık, yetkisiz temsilcin yapmış olduğu hukukî işleme, temsil olunan icazet vermez ise, yapılan işlem baştan itibaren sakat olacaktır.

Yasal temsilci kime denir?

Medeni Kanun’da, bir kişinin iradesine dayanmadan ortaya çıkan bir vekil yasal bir temsilci olarak adlandırılır ve temsilcisi yasal temsilci olarak adlandırılır.

Vekaletsiz iş görme ne demektir?

Vekaletsiz iş görmeye ilişkin hükümler 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 10. bölümünde 526 – 531. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Vekaletsiz iş gör- me, en genel tanımıyla, iş görenin iş görme yükümünün yokluğu yani vekalete sahip olmaksızın iş sahibinin bir işini görmesi olarak tanımlanabilir3.

Yetkisiz temsil şirketi bağlar mı?

8-Yetkisiz temsil: Bir kimse yetkisi olmadığı hâlde temsilci olarak bir hukuki işlem yaparsa, bu işlem ancak temsil olunan tarafından onadığı takdirde temsil olunanı bağlar.

Vekaletsiz iş görme nedir örnek?

Gerçek olmayan vekaletsiz iş görmeye şu şekilde birkaç örnek verebiliriz: Komşusu tatildeyken ona ait bisikleti habersiz olarak başkasına kiralayıp parasını kendi cebine koyan kişi buna örnektir. Paylı mülkiyet halindeki bir tarlada kendi payı olmayan yeri kendi hesabına kiralayan kişi bu kapsamdadır.

Vekaletsiz iş görme şartları nelerdir?

Vekaletsiz iş görmeden bahsedebilmek için;

 • -İş görme edimi.
 • -Vekalet ilişkisinin bulunmaması
 • -İşin başkasına ait olması
 • -İş görme iradesinin bulunması gerekmektedir.