Yangın sigortası Vergisinin mükellefi kimdir?

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler, yangın sigortası vergisinin konusudur. Verginin mükellefi sigorta şirketleridir.

Yangın sigortasında banka ve sigorta Muameleleri Vergisi Gider Vergisi hangi değer üzerinde hesaplanır?

Yangın Sigorta Vergisi’nin matrahı, yapılan yangın sigorta muameleleri nedeniyle alınan primlerin tutarı olup, tespit olunan matrah üzerinden ödenecek Yangın Sigorta Vergisi nispeti ’dur.

Yangın sigortasında BSMV matrahını ne oluşturur?

Poliçede yer alan yangın sigortası vb. sigortalar dolayısı ile alınan prim tutarlarının tamamı BSMV’nin matrahını oluşturmaktadır. İlgili Kanun5 uyarınca yangın sigortaları dolayısıyla alınan prim tutarı üzerinden ayrıca yangın sigortası vergisi hesaplanarak ödenmektedir.

Yangın sigortası neleri kapsar?

Yangın sigortası; yangın, yıldırım düşmesi ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin bina, konut ve iş yerlerinde oluşturduğu hasarları teminat altına alan sigorta türüdür.

Yangın Sigortası vergisi hangi kanunda düzenlenmiştir?

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler üzerinden ödenen vergidir.Oranı %10’dur. Yangın Sigorta Vergisiyle ilgili hükümler, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 5. Bölümünde düzenlenmiştir.

Yangın sigortasında gider vergisi hangi değer üzerinden hesaplanır?

Yangın Sigorta Vergisi’nin matrahı, yapılan yangın sigorta muameleleri nedeniyle alınan primlerin tutarı olup, tespit olunan matrah üzerinden ödenecek Yangın Sigorta Vergisi nispeti %10’dur.

Banka ve sigorta Muameleleri Vergisi hangi kanunla düzenlenmiştir?

Vergileri Kanunu’nun 28. maddesinde “Banka ve sigorta şirketlerinin 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’na göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben …

BSMV nin mükellefi kimdir?

BSMV Mükellefi Kimlerdir? Aslında dolaylı bir vergi olarak BSMV’nin nihai yüklenicisi bizleriz. Ancak Kanuna göre BSMV mükellefleri, bankalar, sigorta şirketleri, döviz büfeleri, aracı kuruluşlar gibi lehlerine kalan paralar veya kambiyo işlemleri nedeniyle BSMV kesintisi yapmak zorunda olanlardır.