Yakalama kararı kimlere verilir?

Kolluk kuvvetlerinin kanun ve usul dairesinde verdiği emre itaatsizlik yapılması ya da alınan tedbirlere uyulmaması halinde yakalama yetkisi vardır. Görev halinde iken karşı koyan ve mukavemette bulunanlara karşı yakalama kararı verilir.

Yakalama kararı çıkarsa ne olur?

Hâkim veya mahkeme tarafından verilen yakalama emri üzerine soruşturma veya kovuşturma evresinde yakalanan kişi, en geç yirmi dört saat içinde yetkili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılamıyorsa, aynı süre içinde en yakın sulh ceza hâkimi önüne çıkarılır; serbest bırakılmadığı takdirde, yetkili hâkim veya mahkemeye en …

Hangi hallerde tutuklama olur?

Tutuklama Nedeni Sayılan Katalog Suçlar Nelerdir?

  • Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (TCK md.76, 77, 78),
  • Kasten adam öldürme suçu (TCK md.81, 82, 83),
  • Silahla kasten yaralama (TCK md.86/3-e),
  • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama (TCK md.87),
  • İşkence suçu (TCK md.94, 95),

Tutuklama kararı ne zaman verilebilir?

5271 sayılı CMK’nın “Tutuklama Nedenleri” kenar başlıklı 100. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesine göre, “Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir”. CMK’nın 2. maddesine göre şüpheli; …

Yakalama emri kimlere çıkar?

Savcılık veya Kolluğun Yakalama Emri: Yakalanmış iken kolluk görevlisinin elinden kaçan şüpheli veya sanık ya da tutukevi veya ceza infaz kurumundan kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında Cumhuriyet savcıları ve kolluk kuvvetleri de yakalama emri düzenleyebilirler. (CMK m.98/2).

Yakalama kararı ne zaman çıkarılır?

Hâkim veya mahkeme tarafından verilen yakalama emri üzerine soruşturma veya kovuşturma evresinde yakalama işlemi yapılmış ise; en geç 24 saat içinde yetkili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılması gerekir.

Yakalama emri infaz edildi ne demek?

(1) Hükümlü, hapis cezası veya güvenlik tedbirinin infazı için gönderilen çağrı kâğıdının tebliği üzerine on gün içinde gelmez, kaçar ya da kaçacağına dair şüphe uyandırırsa, Cumhuriyet savcısı yakalama emri çıkarır.

Yakalama emrini hangi hakim verir?

Yakalama emrinde, kişinin açık eşkâli, bilindiğinde kimliği ve yüklenen suç ile yakalandığında nereye gönderileceği gösterilir. · Soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan kişi hakkında C. Savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından yakalama emri düzenlenebilir.

Cmk’ya göre özel tutuklama nedenleri nelerdir?

1412 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinde yer alan tutuklama nedenleri dışında maddede, şüpheli ve sanığın saklanması, kamu düzeninin suçun neden olduğu ve olabileceği ağır zararlardan korunması, şüpheli veya sanığın kendilerine karşı gelişebilecek hukuka aykırı tepkilerden korunması, suça son verilmesi, suçun …

CMK tutuklama nedir?

Tutuklama, suç işlediğine dair kuvvetli şüphe taşıyan kişinin, kaçmasını veya delilleri karartmasını önlemek amacıyla özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Tutuklama kararı ancak bir hakim tarafından verilebilir.

Tedbir amaçlı tutuklama ne kadar sürer?

CMK’nın 102. maddesine göre, Ağır Ceza Mahkemesinin görevine girmeye suçlarda tutuklulukta kalma süresi altı aydır. Bu süre zorunlu- luk hallerinde dört ay daha uzatılabilir. Yani atılı suç ağır ceza mahke- mesinin görevine girmiyorsa tutuklama süresinin üst sınırı en fazla on aydır.