Verginin mali amacı neyi ifade eder?

Özetle, vergilemenin mali amacı; kamu harcamalarını karşılamak üzere herkesten mali gücüne göre, piyasa mekanizmasına zarar vermeden, rekabet eşitsizliği yaratmayacak şekilde, vergi tarh ve tahsilinin ucuza mal edilmesi ilkesine uyularak, makroekonomik kavramlarla uyumlu ve milli gelirdeki değişimle paralellik arz …

Iyi bir verginin özellikleri nelerdir?

On Kılavuz İlke

 • Garip Ayaz.
 • I-GİRİŞ
 • II-TEMEL VERGİLEME İLKELERİ
 • Eşitlik ve Adalet (Equity and Fairness)
 • Belirlilik (Certainty)
 • Ödemede Uygunluk (Convenience of Payment)
 • Minimum Maliyetle Toplama (Economy of Collection)
 • Basitlik (Simplicity)

Modern anlamda verginin özellikleri nelerdir?

Verginin Özellikleri

 • Vergi zora dayanır:
 • Vergi kanuna dayanılarak alınır:
 • Kamu harcamalarına karşılık alınır.
 • Ödeme gücüne göre alınır.
 • Kişisel karşılığı yoktur:
 • Parasal değerlerle alınır.
 • ANAYASA; “Vergi Ödevi” maddesi (Madde 73)
 • vergidosyasi.com.

Verginin amacı nelerdir?

Verginin bir amacı devlete harcamaları için gelir sağlamaktır. Ama tek amaç bu değildir. Oluşturulan vergi sisteminin ekonomik faaliyetleri en az düzeyde çarpıtmasına çalışılır. Bu anlamda, vergi gelirleri daha çok doğrudan vergiler (gelir ve kurumlar vergisi gibi) yoluyla sağlanmaya çalışılır.

Verginin işlevleri nelerdir?

Verginin İşlevleri: Vergiler ile yapılan kaynak aktarımının temel işlevi topluma kamu hizmeti sunmak zorunda olan devlet ve diğer kamu tüzel kişilere bu iş için gereksinim duydukları mali kaynakları temin etmektir.

Verginin ödenmesi gereken aşamaya gelmesine ne ad verilir?

Tahakkuk kelime anlamı olarak gerçekleşme ve yerine getirme anlamına gelmektedir. Vergi tahakkuku ise tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesine denir.

Verginin dayandığı temele ne denir?

Verginin yasa ile konulması demek, vergilendirmeye ilişkin temel unsurların yasada yer alması demektir. Vergilendirmenin temel unsurları, verginin konusu, mükellefi, vergiyi doğuran olay, tarh ve tahsil usulleri gibi açıklık ilkesi bakımından çok önem taşıyan unsurları ifade eder.