Vergilendirilebilir gelir nedir?

Kaynak teorisini vergilendirilebilir gelirin belirlenmesinde kendisine esas alan sedüler gelir vergisi sisteminde vergilendirilebilir gelir, sedül olarak adlandırılan ve üretim faktörlerinin üretime katılmaları sonucunda belirli bir kaynaktan, düzenli olarak elde edilen ayni ve nakdi değerleri ifade etmektedir.

Geniş anlamda gelir nedir?

A) GELİRİN TANIMI Gelir, gerçek ya da tüzel kişilerin üretimden tüketime kadar geçen ekonomik süreç içerisinde üretim faktörleri ile ekonomiye katılmaları sonucu elde edilen ya da üretim faktörleri kullanılmaksızın çeşitli nedenlerle ekonomik gücünde meydana gelen artışların para ile ifade edilen kıymetlerdir.

Yillik beyanname nedir?

Yıllık beyanname, çeşitli kaynaklardan bir takvim senesi içinde elde edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu şekilde hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirilmesine mahsustur.

Iktisadi anlamda gelir nedir?

Üretim faktörlerinin üretim sürecine sokulmasının karşılığında elde edilen değerler akımı olarak genel bir şekilde tanımlanan gelir, iktisadi anlamda bir kişinin belirli bir dönem başında ve sonunda aynı zenginlikte kalmak şartıyla tüketebileceği mal ve hizmetlerin toplamı olarak tanımlanmaktadır.

Gelirin tanımı nedir?

Gelir, kişinin dönem başındaki servetinin dönem sonundaki servetine eşit olması koşuluyla, o dönem içinde tüketebileceği mal ve hizmet miktarı toplamıdır. Gelir Vergisi Kanunu’na göre ise Gelir; bir kişinin, bir takvim yılı içerisinde elde ettiği kazanç ve iratların safi (net) tutarıdır.

Dar anlamda gelir nelerdir?

Dar anlamda kamu gelirleri, merkezi yönetimin çeşitli kaynaklardan elde ettiği gelirlerdir.

Yıllık beyanname nasıl verilir?

Beyannameler elden vergi dairesine verilebilir, posta ile de gönderilebilir. Beyannamelerin, mükellefin bağlı olduğu (ikametgâhının bulunduğu) vergi dairesine verilmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesindeki (gib.gov.tr) ‘Hazır Beyan Sistemi’ ile de gelirler beyan edilebilir.

Yıllık gelir vergisi beyannamesi kimler verir?

Bilindiği üzere; Gelir Vergisi Kanunu’nun 95’inci maddesinde düzenlenmiş şekilde ücret geliri elde edenler, her yıl yıllık gelir vergisi beyannamesi vermektedir.