Vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı arasındaki fark nedir?

Giriş Vergi kaçakçılığı, vergisel yükümlülüklerin vergi kanunlarına aykırı olarak kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi olarak tanımlanıyor. Vergiden kaçınma ise, vergi kanunlarına aykırı hareket etmeksizin bireylerin vergi mükellefiyetinden kurtulması ve hazinenin vergi kaybına uğraması anlamına geliyor.

Vergi kaçakçılığı nedir kısaca tanımı?

Vergi kaçakçılığı, vergi ile yükümlülüklerin vergi kanunlarına aykırı olarak kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi olarak tanımlanmaktadır. Vergi Usul Kanunu’nun Kaçakçılık suçları ve cezaları başlıklı 359. Maddesi vergi kaçakçılığı ile ilgili bilgi vermektedir.

Vergi kaçırmayı etkileyen faktörler nelerdir?

Mükellefin, eğitim düzeyi, cinsiyeti, yaşı, vergi yükünün dağılımı konusundaki düşünceleri, içinde bulunduğu mesleki ve sosyal yapının eğilimleri gibi değişkenler de vergileme karşısında mükellefin davranışları üzerinde belirleyici olan sosyal, demografik ve ahlaki etkenler arasında yer almaktadır.

Vergiden kaçınma cezası nedir?

Vergiden kaçınma, vergi mükelleflerinin vergi matrahını azaltma veya yok etme şeklinde vergiye karşılık olarak verdikleri tepkilerdir. Vergi kanunlarında vergiden kaçınma suç değildir ve bunun için bir ceza uygulaması yoktur.

Vergi kaçakçılığı nasıl yapılır?

Defter, Kayıt ve Belgelerin Tahrif Edilmesi: Saklanma/ibraz mecburiyeti bulunan defter ve kayıtların tahrif edilmesi, yazıların silinmesi, kayıtların kazınması suretiyle gerçek matrahın anlaşılmasını güçleştirmeyi amaçlayan fiiller vergi kaçakçılığı suçuna vücut verir.

Vergi kaçakçılığı nedir nasıl yapılır?

Vergi kaçakçılığı suçu, vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma/ibraz mecburiyeti bulunan defter ve kayıtların, fatura veya diğer belgelerin hukuka aykırı olarak düzenlenmesi, kulanılması, tahrif edilmesi, yok edilmesi; bu evrak ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapılması ile meydana gelen …

Türkiye’de vergi kaçakçılığı en fazla hangi vergiden kaynaklanmaktadır?

-Vergi kaçırma yolları: Türkiye’de vergi kaçırırken en fazla başvurulan yöntem kayıt dışılık. Mükelleflerin yüzde 53,9’u, vergi doğuracak ticari işlemleri, kayıtlara geçirmeyerek vergi kaçırıyor. Yüzde 21,6’lık grup, naylon fatura, yüzde 18,9’luk grup da evrakta sahtekarlık yaparak, vergiden kaçınıyor.

Vergiden kaçınma ve vergi kaçırma nedir?

Vergiden kaçınma, vergi mükelleflerinin vergi matrahını azaltma veya yok etme şeklinde vergiye karşılık olarak verdikleri tepkilerdir. Mükellefler, kanuni olarak vergiyi doğuran olayın meydana gelmesini önleyerek veya yine kanuna aykırı olmadan vergi kanunlarındaki boşluklardan faydalanarak vergiden kaçınabilir.

Verginin temel unsurları nelerdir?

Vergilendirme iki taraflı bir hukuki ilişkidir. Bu ilişkinin hukuki açıdan kamil olması için vergiye dair tüm unsurların (konu, yükümlü, VDO ve matrah gibi) yasa ile düzenlenmesi gerekir. Bu unsurlara, verginin temel unsurları ya da başlıca vergicilik kavramları adı verilir.