Vergi yargılama hukukunda temyiz mercii kimdir?

(Danıştay Kanunu m. 23-a bendi 2. cümle). Şu halde Danıştay ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar haricinde bir vakıa mahkemesi değil; kanun mahkemesidir. Danıştay’ın temyiz mercii olarak temel görevi idari yargıda içtihat birliği sağlamaktır​29​.

Vergi Mahkemesinin kararlarının temyiz incelemesi kim tarafından yapılır?

Buna göre vergi mahkemelerinin bazı kararları itiraz yoluyla Bölge İdare Mahkemelerince (BİM) incelenirken; bazı kararları temyiz yoluyla Danıştay tarafından denetlenmekteydi. Ancak bu yapı 2014 yılında 6545 sayılı Kanunla 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda (İYUK) yapılan değişikliklerle yeniden dizayn edildi.

Vergi sorumlusu kim?

Söz konusu kanun maddesine göre: Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişidir. Vergi sorumlusu ise, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.

Vergi yargısında temyiz mercii neresidir?

En altta idare ve vergi mahkemeleri, üzerinde ise istinaf mahkemeleri yer almaktadır. Sistemin en üstünde ise temyiz mercii olarak Danıştay bulunmaktadır.

Idari yargıda temyiz mercii olarak görev yapan Yüksek mahkeme nedir?

Yargıtay (Temyiz Mahkemesi) ve Görevleri.

Vergi yargısında istinaf mercii hangi mahkemedir?

İstinaf sisteminin getirilmesiyle beraber, ilk derece mahkemesi olan vergi mahkemesi ile temyiz mercii olan Danıştay arasına istinaf mahkemesi tesis edilecektir.

Vergi temyiz dilekçesi nerelere verilebilir?

Temyiz dilekçesi, kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya Yargıtayın bozması üzerine hüküm veren ilk derece mahkemesine yahut temyiz edenin bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilebilir.

Hangi tür vergi davalarında ve ne zaman temyiz yoluna başvurulabilir?

İdari Yargılama Usulü Kanununun 46. maddesi uyarınca, konusu 100 bin Türk lirasını aşan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemler hakkında açılan davalarda bölge idare mahkemelerinin verdikleri kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştay’da, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde …

Vergi mükellefi ve vergi sorumluları kimlerdir?

Madde 8- Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek ve tüzel kişidir. Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. Bu Kanunun müteakip maddelerinde geçen “mükellef” tabiri vergi sorumlularına da şamildir.

Vergi sorumlusu kimdir örnek?

zira maaş günü geldiğinde maaşından yapılan kesintiyi banka hesabında değil ancak maaş bordrosunda görebilir. vergi sorumlusuna örnek olarak işverenler, saymanlar, tapu memurları, noterler, trafik polis ve memurları, şirketler verilebilir.

Temyiz incelemesi yapan Danıştay hangi sebeplerden kararı bozar?

Temyiz incelemesi sonunda Danıştay; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması, sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozar”.

Türkiyede idari davalarda Genel temyiz mercii hangi mahkemedir?

Temyiz kanun yolu, ilk derece ida- ri yargı mahkemeleri tarafından verilen nihai kararlar ile Danıştay Kanunu’nun 24.maddesi gereğince Danıştay dava dairelerinin ilk de- rece mahkemesi olarak baktığı davalarda verilen nihai kararların hu- kuka uygunluğunun denetlenmesidir.26 Temyiz mercii Danıştay’dır.