Vergi Usul Kanununun 5 maddesinde yazılı vergi mahremiyetini uymaya mecbur olan kimseler kimlerdir?

Vergi Usul Kanunusnun 5. maddesine göre vergi mahremiyetine uymak zorunda olanlar; vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar, vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler, vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştaysda görevli olanlar ve vergi işlerinde kullanılan bilirkişilerdir.

Vergi kabahatleri ve suçları hangi kanunda düzenlenmektedir?

VERGİ KABAHATLERİ 8 Suçlar için temel kanun 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (RG: 12.10

Verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişiye ne ad verilir?

Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzel kişidir. Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.

Vergi gizliliğine uymama suçunun cezası nedir?

Buna göre, sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, şikayet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Vergi beyannamesinde yazılı bilgilerin doğruluğunu ispat yükü kime aittir?

Kimi durumlarda, iktisadi, ticari ve teknik icaplara ya da olayın özelliğine göre normal ve mutad sayılması gerekene uymayan iddia, Vergi İdaresi tarafından da ileri sürülebilir. Bu takdirde, iddiasının gerçek olduğunu ya da gerçek duruma uygun bulunduğunu kanıtlama yükü, Vergi İdaresine aittir.

Vergi Kabahatlerinin cezasını kim verir?

Genel Ceza hukukunda, suçlar için hapis cezası, kabahatler için ise para cezası öngörülür. Suçların cezası mahkemeler(adli yargı)tarafından verilir, kabahatlere uygulanacak ceza ise vergi idaresi tarafından belirlenir.

Vergi ziyaına kaçakçılık suçu doğuracak fiillerle sebebiyet verilmemesi halinde vergi ziyaı cezası kaç katı uygulanır?

Bir mükellefe kaçakçılık sayılan fiillerle vergi ziyaına neden olması halinde verilecek ceza, vergi aslının sırasıyla; birinci yılda kesilmesi halinde, 4.26, ikinci yılda kesilmesi halinde 5.52, Zamanaşımının son yılında kesilmesi halinde 9.3 katı olacaktır.

Vergi kabahatlerini kim tespit eder?

Verginin mahsubu ne demek?

ödenen verginin ödenmemiş kısmından düşülerek ödenmesi gereken tutarın hesaplanmasıdır. yıl içerisinde geçici vergi beyannameleri ile ödenen vergilerin, ertesi yıl genel beyanname ile hesaplanan vergi tutarından düşülmesi buna bir örnektir.