Vergi Usul Kanunu ne demek?

Mükellef veya vergi sorumlusuna tebliğ edilen ve kesilen vergi cezaları, olayın izahı ve ilgililerin adı, soyadı, ünvanlarını içeren bir belgedir.

Kurumlar vergisi ve gelir vergisi arasındaki fark nedir?

1. Gelir veya Kurumlar Vergisi. Genellikle bir yıllık kazanç (kâr) ve irat üzerinden izleyen yıl alınan bir vergidir. Gerçek kişi tacir olarak kayıt yaptırdıysanız Gelir Vergisi, şirket olarak kayıt yaptırdıysanız Kurumlar Vergisi mükellefi olursunuz.

Kurumlar vergisi Kanunu Nedir?

Kurumlar vergisi, kurumların bir mali yıl boyunca elde ettikleri kazanç üzerinden alınan vergidir. Kurumlar vergisi mükellefi olan kurumların tüzel kişiliğe sahip olması gerekmektedir. Şahıs şirketleri tüzel kişiliğe sahip olmadıkları için kurumlar vergisi ödemezler.

Vergi Usul Kanunu hükümleri hangi vergiler için uygulanır?

Madde 1 – Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır. Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu kanuna tabidir.

Vergi usul kanunu ne zaman yürürlüğe girdi?

Diğer yandan, 2365 sayılı Kanunun yayımından sonra, Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde yeniden değişiklikler yapan 1/5/1981 tarihli ve 2455 sayılı Kanun 5/5/1981 tarihli ve 17331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1/1/1981 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Gelir vergisi ve kurumlar vergisi nedir?

Kurumlar vergisi, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesine göre şirketin gayrisafi hasılatından kanunda belirtilmiş giderler çıkarıldıktan sonra elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Kurumlar vergisi matrahının %25’si ilgili dönemin kurumlar vergisi olarak beyan edilir.

Kurumlar vergisini kim öder?

Kurumlar vergisi kurum kazançları üzerinden alınan vergidir. Kurumlar vergisi mükellefi olan kurumlar, tüzel kişiliğe sahip olmalıdır. Sermaye şirketleri, kurum olarak kabul edilir ve kurumlar vergisi mükellefidir. Şahıs şirketleri ise kurumlar vergisi ödemez.

Kurumlar vergisinin alınma nedenleri nelerdir?

Kurumlar vergisi mükellefiyeti, dernek ve vakıfların amaçlarını gerçekleştirebilmek için; ticari, sınai, ve zirai işletmeler kurmaları durumunda ortaya çıkmaktadır. Örneğin, dernek statüsünde olan Kızılay’a bağlı Afyonkarahisar Maden Suyu İşletmesi’nin gelirleri kurumlar vergisine tabi olmaktadır.