Vergi koyma yetkisi kimde?

82 Anayasası’nda vergilendirme yetkisi, vergiyi koyma, kaldırma veya değiştirme yetkisi yasama organına ait olup, sınırlı da olsa Bakanlar Kurulu ‘da bu yetkiyi kullanabilmektedir.

Vergi alacakları anayasanın hangi kısmında yer alır?

1961 Anayasası’nın 61. maddesinde: “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi öde- mekle yükümlüdür. Vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî yükümlülükler ancak kanunla konulur” hükmü yer almıştır.

Vergi oranlarını kim değiştirir?

Anayasa’nın 73’ncü maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muafl ık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi Bakanlar Kurulu’ndan alınarak Cumhurbaşkanı’na …

Vergi kanunlarını yürürlükten kaldırma yetkisi kime aittir?

-Kanun Anayasa Mahkemesi’nin iptal (Kaldırma) kararı ile yürürlükten kaldırılabilir.

Vergi ile ilgili yükümlülükler anayasanın kaçıncı maddesinde yer alır?

1924 Anayasası Madde 85: Vergiler ancak bir kanun ile tarh ve cibayet olunabilir. 1961 Anayasası Madde 61: Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.

Vergiyi doğuran olay vergilendirme işleminin hangi unsurunu oluşturur?

İdari işlemin “sebep” (neden) unsuru idareyi o işlemi yapmaya sevk eden faktörlerdir. İdari işlemin sebebi hukuki ve maddidir. Tarh işleminin hukuki sebebini vergi kanunu, maddi sebebini de Vergi kanunu’nun öngördüğü vergiyi doğuran olay oluşturur.

Vergi miktarını kim belirler?

Vergi koyma yetkisi olan TBMM vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin, miktarlarını, muaflık, istisnaları ve oranlarını doğrudan kendisi kanunla belirleyebileceği gibi, AY m.73/4‟e göre; kanunun belirttiği yukarı ve aĢağı sınırlar içinde değiĢiklik yapma yetkisini Bakanlar Kuruluna devredilebilir.