Vergi kaçakçılığı suçları hangi suç türüdür?

Vergi kaçakçılığı suçu, vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma/ibraz mecburiyeti bulunan defter ve kayıtların, fatura veya diğer belgelerin hukuka aykırı olarak düzenlenmesi, kulanılması, tahrif edilmesi, yok edilmesi; bu evrak ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapılması ile meydana gelen …

Vergisini ödemeyenlere ne ceza verilir?

Vergi borcunu ödemeyenler, “Vergi ziyaı suçu” işlemiş olup, kanunda belirtilen esaslara göre cezalandırılıyor. Mevuzata göre vergi ziyaı suçu işleyenlere, ziyaa uğrattıkları verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesiliyor.

Naylon fatura para cezası nedir?

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 maddesinin (b) bendine göre, Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan, defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar, belgelerin asıl veya …

Vergi kaçakçılığı hangi mahkemede yargılanır?

Diğer suçlarda olduğu gibi vergi suçları bakımından da yargılama mercii ceza mahkemeleridir. 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ve Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) göre belirlenen görevli mahkeme, tüm vergi suç- ları bakımından Asliye …

Defter belge ibraz etme yükümlülüğü kime aittir?

Defter ve belgeleri saklama ve ibraz yükümlülüğü mükellefe (veya vergi sorumlusuna) aittir. Bu yükümlülüğün sözleşme ile devredilmesi, örneğin muhasebeciye aktarılması söz konusu olamaz.

Fiş Kesmemenin cezası nedir?

Ancak fiş vermediği tespit edilen işletmelere fatura düzenlememe cezası kapsamında Vergi Usul Kanunu ile 1 Ocak 2021’de yürürlüğe giren Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarları düzenlemesine göre 2020’de 350 TL olarak kesilen ceza tutarı, 2021 yılında 380 TL olarak düzenlenmiştir.

Fatura vermemek bir suç mu?

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesine göre fatura düzenlemeleri ve fatura almaları gereken kişilere, faturaların verilmemesi ve alınmaması gibi kanuni yükümlülüklere aykırı bir durum oluşturmaları neticesinde her birine özel usulsüzlük cezası uygulanacağı bildirilir.

Sahte fatura düzenleme cezası ne kadar?

MEVCUT DÜZENLEME Madde, “defter sayfaları, kayıt ve belgeleri yok eden veya bunların yerine yenisini koyan, asıl veya suretlerini sahte olarak düzenleyip kullananları ise 3 ila 5 yıl arasında hapis cezasını” hükme bağlıyor. Burada, her bir takvim yılı için ayrı ayrı ceza verilmesi gerekiyor.

Mükellefin özel işlerini yapma suçu nedir?

(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.