Vergi hukukunun kaynakları nelerdir ve tarafları kimlerdir?

Vergi hukukunun bağlayıcı nitelikteki kaynakları; Anayasa, Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler, Uluslararası Vergi Anlaşmaları, Bakanlar Kurulu Kararları, Düzenleyici Genel Tebliğler, Tüzükler, Yönetmelikler, Anayasa Mahkemesi Kararları ve İçtihadı Birleştirme Kararlarından oluşmaktadır.

Verginin yürütmeden doğan kaynakları nelerdir?

Vergi hukukunun yürütme organından doğan kaynakları ise şunlardır;

 • Kanun hükmünde kararname.
 • Bakanlar Kurulu Kararları
 • Tüzük.
 • Yönetmelik.
 • Genel (Düzenleyici) tebliğler.
 • Muktezalar, sirküler, genelge.

Genel vergi hukukunun temelini oluşturan kanun nedir?

Anayasa hükümleri temel norm niteliğindedir. 1982 Anayasasının hukuk devleti, sosyal devlet, kanunların anayasaya uygunluğu gibi genel ilkelerinin yanı sıra vergilerin yasallığı ilkesini öngören 73/3 fıkrası hükmü vergi hukukunun birincil ilkesini oluşturur.

Vergi hukukunun yasama kaynakları nelerdir?

Vergi hukukunun yasama organından doğan kaynakları arasında Anayasa, uluslararası vergi anlaşmaları ve kanunlar yer almaktadır. Anayasa’mızda vergi konusuyla ilgili çeşitli hükümler bulunmaktadır.

Türk vergi hukukunun yardımcı kaynakları nelerdir?

Vergi Hukukunun Yardımcı (Tali) Kaynakları

 • Doktrin.
 • Yargı kararları
 • Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılan genel tebliğler.
 • Genelgeler.
 • İzahlar ve görüşler (mukteza)

Vergi hukukunun bağlayıcı olmayan kaynakları nelerdir?

Bağlayıcı olmayan kaynaklara gelirsek, bunlara; mukteza, sirküler, genelge, genel tebliğ örnek olarak gösterilebilir. Ancak vergi idaresince bu düzenlemeler de bağlayıcı olarak kabul edilmek suretiyle harfi harfine uygulanmaktadır.

3 verginin kanunilik ilkesi ne demektir?

Bu çerçeve içerisinde vergilerin kanuniliği ilkesi, devletin vergilendirme yetkisini genel, soyut, kişisel olmayan ve yasama organı tarafından anayasal usullere uygun olarak çıkartılan kanunlarla kullanılması anlamına gelir.

Tipleştirme nedir hukuk?

Vergi hukukunda tipleştirme, yasa koyucunun vergiye ilişkin genel soyut kurallar koymasıdır. Yani somut olay yöntemi yerine, soyut kural yöntemi uygulamaktır. Öte yandan hukukta “tipiklik” diye adlandırılan somut maddi olayın, soyut hukuk kurallarına uygun olması olgusunu vergi hukukuna taşımak olanaklıdır.

Ikmalen vergi tarhı ne demek?

İkmalen tarh, vergi beyannamesinin belirlenen sürede verilmemesi, gerekli belgelerin doğru şekilde tutulmaması, yaptırılması gereken onaylama ve imzalama işlemlerinin geregi gibi yaptırılmaması neticesinde yaptırılan tarhtır.

1 vergi hukukunun asli ve tali kaynakları nelerdir?

1.Vergi Hukukunun Bağlayıcı (Asli) Kaynakları

 • Anayasa.
 • Kanunlar.
 • Uluslararası anlaşmalar.
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.
 • Kanun hükmünde kararnameler.
 • Yürütme organının özel düzenleyici işlemleri.
 • İçtihadı birleştirme kararları
 • Anayasa Mahkemesi Kararları

Bağlayıcı ve bağlayıcı olmayan kaynaklar nelerdir?

Bağlayıcı kaynaklar, yazılı kaynaklar olan anayasa, yasalar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler ile yazısız kaynak olan örf ve adet hukukudur. Bağlayıcı olmayan yardımcı kaynaklar ise içtihatlar ve doktrinlerdir.

Vergi hukukuna kaynak olmayan hukuk kaynağı nedir?

Bağlayıcı olmayan kaynaklara gelirsek, bunlara; mukteza, sirküler, genelge, genel tebliğ örnek olarak gösterilebilir.