Vergi hatalarını düzeltme yolları nelerdir?

Vergi Usul Kanunun (VUK) 122. maddesi uyarınca mükellefler vergi işlemlerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairelerinden yazılı olarak isteyebilirler. Düzeltme talebini içeren dilekçe vergi dairesine elden verileceği gibi, posta ile taahhütlü olarak da gönderilebilir.

Başlıca vergi hataları nelerdir?

Vergi miktarında hatalar: Vergi nispet ve tarifelerinin yanlış uygulanması, mahsupların yapılmamış veya yanlış yapılmış olması, verginin eksik veya fazla hesaplanmış veya gösterilmiş olması.

Vergi Hesap hataları nelerdir?

2.1.1. Matrah hataları, Vergi Usul Kanunu’nun 117. Maddesine göre, vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, ihbarname, tekalif cetveli ve kararlarda matraha ait rakamların yahut indirimlerin eksik veya fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olması şeklinde karşımıza çıkan hesap hatalarıdır.

Vergi hatalarını düzeltme yetkisi kime aittir?

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı vergi dairesinin görev ve yetkilerini haiz olarak faaliyete geçen vergi dairesi başkanlıklarında düzeltme yetkisi vergi dairesi başkanına ait olup, başkan bu yetkisini ilgili grup müdürlerine ve/veya müdürlere devredebilir.

Vergi hataları söz konusu olduğunda hatanın düzeltilmesi ilk olarak hangi makamdan talep edilir?

Düzeltmeye Yetkili Makam Neresidir? Vergi hatalarının düzeltilmesinde karar verme yetkisi vergi dairesi müdürüne aittir. Bu hatalar düzeltme fişine dayanılarak düzeltilir.

Matrah hataları nedir?

1. Matrah hataları: Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, ihbarname, tekalif cetveli ve kararlarda matraha ait rakamların veya indirimlerin eksik veya fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olmasıdır.

Mahsup vergilemenin hangi aşamasında yapılır?

Mahsuben iade işlemi, aranan tüm belgelerin tamamlanması koşuluyla, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarih itibariyle yapılacaktır. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, tevkif yoluyla kesilen verginin beyannameye dahil edilen gelir veya kazanca ilişkin olması gerekmektedir.

Vergi hatalarının düzeltilmesine kim karar verir?

Vergi hatalarının düzeltilmesinde karar verme yetkisi vergi dairesi müdürüne aittir. Bu hatalar düzeltme fişine dayanılarak düzeltilir.

Vergi denetimi nasıl yapılır?

İncelemeye seçme yöntem ve nedenleri özetle aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  1. Vergi dairesi dosyasının taranması,
  2. Mali tabloların mali analiz yoluyla ölçülerek, sektör, mükellef ve konu bazında seçim yapılması,
  3. Özelliği olan sektör ve konuların denetlenmesi,
  4. Merkezi denetim elemanları tarafından yapılan karşıt incelemeler,