Vergi dısı gelirler nelerdir?

Vergi Dışı Gelirler(Örnekler: Döner Sermaye Karları, KİT’lerden Sağlanan Gelirler, Gayrimenkul Kiraları, Para Cezaları vb.) Sermaye Gelirleri (Örnek: Gayrimenkul Satış gelirleri) Özel Gelirler ve Alınan Bağış ve Yardımlar (Örnek: Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri)

Bir devletin gelir kaynakları nelerdir?

Devletin Gelir Kalemlerinin Listesi

 • Vergi Gelirleri,
 • Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri,
 • Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler,
 • Faizler, Paylar ve cezalar,
 • Sermaye gelirleri,
 • Alacaklardan tahsilat.

Gelir dağılımını etkileyen faktörler nelerdir?

Gelir dağılımını etkileyen bir çok faktör bulunmaktadır. Bu bölümde gelir dağılımını etkileyen faktörlerden, emeğin dağılımı, cinsiyet yapısı, yaş yapısı, eğitim düzeyi, servetin dağılımı, faktör fiyatları, enflasyon, kayıtdışı ekonomi, dolaylı-dolaysız vergiler ve negatif vergilere değinilecektir.

Türkiye nelerden gelir elde ediyor?

Devlet sahip olduğu taşınmazların kiraya verilmesinden ise yaklaşık 974 milyon TL gelir sağlamıştır….

 • Mal ve hizmet Satış gelirleri 2.595.
 • 2.KİT ve kamu bankaları gelirleri 4.299.
 • Kurumlar kârları 1.054.
 • Kira gelirleri 973.
 • Diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 883.

Devletin kamu gelirleri nelerdir?

Kamu gelirleri çeşitli kaynaklardan sağlanmaktadır. Bunlar; vergiler, harçlar, resimler, şerefiyeler, parafiskal gelirler, para ve vergi cezaları, mülk ve teşebbüs gelirleri, borçlanma gelirleri, fonlar, para basmaktan doğan gelirler, bağışlar, ganimetler gibi gelirlerden oluşmaktadır.

Kamu gelirlerinin sınıflandırılması nelerdir?

1. vergiler, 2. harçlar, 3. resimler, 4. şerefiyeler-harcamalara katılma payları, 5. para ve vergi cezaları, 6. fonlar, 7. maliye-para politikası tedbirlerinden doğan gelirler, 8. mali tekeller, 9. parafiskal gelirler-vergi benzerleri, 10. cebri-zorunlu borçlanmalar.

Gelir dağılımı nedir ve türleri nelerdir?

Gelir dağılımı ise, milli gelirin bireyler, bireylerden oluşan sosyal gruplar ve üretim faktörleri arasında bölüşülmesi olarak tanımlanabilir. Fonksiyonel gelir dağılımı, üretim sürecinde ortaya çıkan gelirin, üretim faktörleri ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki dağılımını gösteren yaklaşımdır.

Devletin gelir dağılımını düzeltmek amacıyla ekonomiye müdahalede kullandığı araçlar nelerdir?

Gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek üzere, devletin elinde, iki etkin mali araç bulunmaktadır: Kamu harcamaları ve vergiler.