Vergi diliminden kimler muaf?

Bir iş yeri açmadan gezici olarak iş yapan, kalaycı, hallaç, lehimci, musluk tamircisi, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, çilingir, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, hamal gibi küçük sanat erbapları. Köylerde gezici olarak her türlü sanatla uğraşanlar.

Gelir vergisinden muaf esnaf ne demektir?

Kendi imkânları ile el işi ve hobi işleri ile uğraşanlar, bunların satışını gerçekleştirdikleri takdirde kanunda geçen şartları da sağladıklarında vergiden muaf olabilir. Bu şekilde elde edilen gelirlerin yıllık asgari ücret tutarı için vergiden muaf tutulur.

Gelir vergisinden muaf olmak ne demek?

Vergi muafiyeti, aslen vergi kanunlarına göre vergi ödemekle yükümlü olan kişi ya da kişi gruplarının aynı ya da farklı vergi kanunlarıyla vergi dışında bırakılması işlemidir.

Kimlerden gelir vergisi kesilir?

Gelir elde etmekte olan her yurttaş, gelirinin kanun çerçevesinde belirlenmiş ilgili oranı kadar olan kısmını vergilendirmekle mükelleftir. Gelir vergisi, gelir elde etmekte olan gerçek kişilerin, elde ettikleri gelirler miktarı üzerinden devlet tarafından alınan bir vergi türüdür.

Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi nerelerde kullanılır?

Esnaf muafiyeti belgesi ile sigortalı olabilir, sanal mağaza açarak ürünlerini sosyal medya veya diğer alanlarda satabilirler. Esnaf vergi muafiyet belgesine sahip olan ev hanımları belediyelerin düzenlediği kermes, festival ve panayır gibi alanlarda ürünlerini satabilecekler.

Kimler vergiden muaf araç alabilir?

Engellilik dereceleri %90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtları ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtları motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilerek muaf sayılmıştır.

Vergi muafiyeti ve istisnası ne demektir örnek veriniz?

Vergi Muafiyeti ile Vergi İstisnası Arasındaki Fark Başka bir deyişle, vergi yasalarında ilke olarak vergilendirilmesi öngörülen bir konunun vergi dışında tutulmasına istisna denir. Muafiyetlere örnek olarak Gelir Vergisi Kanununda düzenlenen esnaf muaflığı ile diplomat muaflığını gösterebiliriz.

Kimler gelir vergisine tabidir?

Gelir vergisi; gerçek kişilerin yani hukukta hak edinebilen ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergi türüdür. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

Kimler gelir vergisi mükellefi olabilir?

Vergi Usul Kanunu’nun 8. maddesinde yer alan bilgilere göre üzerine vergi borcu yüklenen ve bu borcu ödemek zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler, vergi mükellefidir.