Vergi denetimi ne yapar?

Vergi denetçisi; vergi vermekle yükümlü olan vergi mükelleflerinin vergilerini denetleyen, vergilerin yasalara uygun verilip verilmediğini kontrol eden, taşra gelir birimlerinde denetim yapan kişilere verilen mesleki unvandır.

Vergi denetimi ne kadar sürer?

Buna göre, vergi incelemesine başlandığı tarihten itibaren tam incelemeler bir yıl, sınırlı incelemeler ise altı ay içerisinde tamamlanmak zorundadır.

Vergi Denetiminde nelere bakılır?

Vergi incelemesi mevzuatta “ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak “ olarak tanımlanmıştır, Vergi incelemesinde mükellefin defter, kayıt ve beyanları üzerinden ödenmesi gereken vergilerin doğruluğu ve defter, kayıt ve belgelerin mevzuatın öngördüğü şekilde kayıt altına alınıp …

Vergi denetiminin hukuki amacı nedir?

Söz konusu durumu sağlayacak olan en önemli enstrüman ise vergi denetimidir. Vergi denetiminden maksat, ödenmesi gereken verginin doğruluğunun araştırılması, tespit edilmesi ve kanunlara uygun bir şekilde tahsilinin gerçekleştirilmesidir.

Vergi denetimini kim yapar?

Vergi Usul Kanununa göre vergi incelemesi; Vergi Müfettişleri, Vergi Müfettiş Yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır. Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisini haizdir.

Vergi denetimi neleri kapsar?

Vergi denetimi, mükelleflerin vergilendirme işlemlerinde yasalara uyup uymadığının denetlenmesi olarak tanımlanabilir. (Saban, 2000, s. 34). Vergi denetimi, vergi idaresinin ve vergi yükümlülerinin ilgili kanunlarla saptanan kurallar çerçevesinde hareket edip etmediklerinin kontrolüdür.

Vergi incelemesi kaç yıl?

Vergi incelemeleri genellikle 5 yıllık tarh zamanaşımı süresi içerisinde yapılıyor. Bu süre içerisinde her vergi mükellefi incelenecek diye bir durum söz konusu değil. Bazı mükellefler bu 5 yıllık süre içerisinde hiç incelenmeyebilir, bazıları ise bir veya bir kaç defa incelenebilir.

Vergi Dairesi defter incelemesi kaç gün sürer?

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, “en geç 30 gün içinde” incelemeye başlayacaklar. Bu aşamada bir de “incelemeye başlama tutanağı” düzenlenecek. Tutanağın düzenlenmesi için mükellefe durumu bildiren bir yazı göndererek en az 15 gün süre verecek. İnceleme, esas itibariyle “iş yerinde” yapılacak.

Vergi denetiminde yoklama nedir?

Yoklama, mükellefler ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmektir. Örneğin vergi levhasının tasdik ettirilip ettririlmediği, kayıt nizamı hükmlerine uyulup uyulmadığı gibi.

Vergi incelemesi hangi üst birime sunulur?

Vergi incelemesi denilince akla Vergi Müfettişleri gelir. Bunun yanında VUK’un 135. maddesinde hüküm altına alındığı üzere Gelir İdare Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrosunda görev yapanlar da (vergi dairesi müdürü, grup müdürü v.s.) vergi incelemesi yapabilirler.

Vergi Denetim ilkeleri nelerdir?

Bu amaçla düzenlenen devlet denetiminin temel ilkeleri ise; yasallık, düzenlilik, iktisadilik, verimlilik ve etkenlik olarak sıralandırılabilir. Bunlardan iktisadilik, verimlilik ve etkenlik; denetimden beklenen unsurlardır.

Vergi denetim sistemi nedir?