Vergi davası açmak için dava dilekçesi verilecek merciler nelerdir?

Dilekçenizi asliye hukuk hâkimliğine verebilirsiniz. Açacağınız dava Danıştay’ın yetki alanına giriyor ise, dilekçenizi varsa idare ve vergi mahkemesi başkanlıklarına, yoksa asliye hukuk hâkimliklerine verebilirsiniz.

Dava dilekçesi kime verilemez?

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun, “Dilekçelerin Verileceği Yerler” başlıklı 4. maddesinde, “Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak, Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi …

Vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde dava dilekçesi nereye verilir?

İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca “Dilekçe- ler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak, Danıştay veya ait oldu- ğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk hakimliklerine …

Vergi mahkemeleri için kural olarak davanın açılacağı süre nedir?

Vergi mahkemelerinde dava açma süreleri İYUK M.7 de belirtildiği gibi özel kanunlarda ayrı süreler belirtilmediği hallerde 30 gündür. Vergi – Ceza ihbarnamesine karşı ve ihtirazı kayıtla verilen beyannameye karşı açılacak davalarda aksine bir düzenleme olmadığından dava açma süresi 30 gündür.

Vergi mahkemesine verilecek dava dilekçesi hangi bilgileri içermelidir?

2577 sayılı Kanun’a göre vergi mahkemelerinde dilekçeler, görev ve yetki, idari merci tecavüzü, ehliyet, idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı, süre aşımı, husumet, 3 ve 5 inci maddelere uygun olup olmadıkları yönlerinden sırasıyla incelenir.

Vergi mahkemesi doğrudan dava açabilir mi?

Madde 12 – İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştaya ve idare ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına …

Mahkemeye dilekçe nasıl verilir?

Dilekçe, başka ildeki mahkemeye gönderilmek üzere bulunduğunuz mahkemeye hitaben yazılmalıdır. Ardından dilekçeyi yazan kişi olarak kendi bilgileriniz ve davanın karşı tarafının bilgileri eklenerek açıklamalar yapılıp var ise delillerden ve eklerden bahsedilmelidir.

Dava açma suresini durduran haller nelerdir?

1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.

Danıştay a dava nasıl açılır?

İdari davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılan imzalı dilekçe ile açılır.

Asliye Hukuk Hakimliklerine verilen dilekçeler en geç kaç gün içinde ait olduğu mahkeme başkanlığına taahhütlü olarak gönderilir?

3. 4 ncü maddede yazılı diğer yerlere verilen dilekçeler, en geç üç gün içinde Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlığına taahhütlü olarak gönderilir. Bu yerlerde harç pulları bulunmadığı takdirde bunlara karşılık alınan paraların miktarı ve alındı kağıdının tarih ve sayısı dilekçelere yazılır.

Vergi mahkemesinde açılacak olan davanın mahkeme kararının ilgiliye tebliğinden itibaren kaç gün içinde açılması gerekir?

Vergi Mahkemelerince verilecek kararlar aleyhine onbeş gün içinde Danıştay’a başvurulabilir. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Ek madde 7 ‘ye Göre Açılacak Davalarda Süre: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ek.7. maddesi ile uzlaşmanın olumsuz neticelenmesi halinde ilgiliye 15 günlük ek dava açma süresi tanınmış bulunmaktadır.

Vergi mahkemesi kararına karşı başvurulabilecek kanun yolları nelerdir?

Vergi Mahkemesi kararlarına karşı itiraz, temyiz, kanun yararına bozma, kararın düzeltilmesi, yargının yenilenmesi ve yanlışlıkların düzeltilmesi şeklinde kanun yolları bulunmaktadır.