Vergi borcunu sona erdiren veya ortadan kaldıran haller nelerdir?

Mali nitelikteki vergi cezalarını ortadan kaldıran durumlar şunlardır;

 • Ödeme. Vergi cezalarını sona erdiren sebepler kapsamında ilk sebep ödemedir.
 • Ölüm.
 • Zaman aşımı
 • Dava.
 • 5.Vergi Cezalarında İdarece Hata Düzeltmesi.
 • Uzlaşma.
 • Terkin.
 • Tahakkuk ve Takipten Vazgeçilmesi.

Ödenmeyen vergi borcu ne zaman silinir?

Vergi Borcu Kader Değil, Zamanaşımı Var! 6183 sayılı kanunun 102. maddesine göre amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar.

3074 özel usulsüzlük cezası nedir?

3074 vergi kodu, özel usulsüzlük cezası olarak Türkiye Vergi Dairesi tarafından tanımlanmıştır. Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından kesilen bu özel usulsüzlük cezasının da belirli sürelerde ödeme planlamaları yapılmaktadır. Mükellefler bu cezayı aylık olarak ödeyebilme imkanına da sahiptir.

3080 özel usulsüzlük cezası nedir?

Kesilecek olan vergi cezası oranı ise yüzde elli oranında uygulanmaktadır. 3080 vergi kodu nedir? 3080 vergi kodu anlamı, vergi ziyai cezası olarak açıklanabilir. Böylece 3080 vergi koduyla ödeme yapıldığında muhasebe işlemlerine kişinin vergi ziyai cezası için ödeme yaptığı şeklinde kayıtlara geçer.

Vergi hukukunda hangi durumlarda vergi borçları ve cezaları sona erer?

Zaman aşımı da vergi borcunu kaldıran en önemli nedenlerden biridir. Vergi borcu, hata düzeltme, uzlaşma, yargı kararı, ölüm, ceza indirimi ve af gibi nedenlerde de sona erer. Ölüm halinde verginin mirası reddetmiş mirasçılara intikal etmekte, ancak vergi cezaları cezaların şahsiliği nedeniyle sona ermektedir.

Vergi borcu nasıl sona erer?

Ölüm: Ölüm halinde mükellefin vergi borcu mirası reddetmeyen mirasçılara geçer. Ancak cezaların şahsiliği ilkesi gereğince vergi cezaları ortadan kalkar. Cezalarda İndirim: Vergi cezalarının bir kısmı cezalarda indirim yolu ile ortadan kaldırılabilir.

Zamanaşımını kesen sebepler nelerdir?

Tahsil Zamanaşımını Kesen Haller (AATUHK, m. 103) :

 • Borçlunun ödeme yapması,
 • Haciz uygulanması,
 • Cebren tahsil ve takip işlemleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilât,
 • Ödeme emri tebliği,
 • Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi,

Vergi cezaları nasıl silinir?

Bu cezaların ortadan kalkmasını sağlayacak muhtelif ihtimaller bulunmaktadır.

 1. Ödeme. Vergi cezasını ortadan kaldıran sebeplerden ilki, ödemedir.
 2. Uzlaşma. Vergi cezalarının uzlaşma ile ortadan kalkması da mümkündür.
 3. İtiraz (Dava)
 4. Zamanaşımı
 5. Silme (Terkin)
 6. Tahakkuktan veya Takipten Vazgeçilmesi.
 7. Ölüm.
 8. Kaynakça.

3074 vergi cezası nedir?

3074 vergi kodu özel usulsüzlük cezasını belirten bir vergi kodudur. Özel usulsüzlük cezasını vergi dairesi başkanlığı tarafından kesilen bir ceza vergi türüdür.

Özel usulsüzlük cezası ne demek?

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 351. maddesinin 6 numaralı bendine göre, bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 9.000 TL …

Uzlaşmada ne kadar indirim olur?

Uzlaşma vaki olduktan sonra, uzlaşılan vergi ile vergi ziyaı cezalarının zamanında ödenmesi halinde, uzlaşmaya yoluyla mutabık kalınan vergi ziyaı cezasına %25 oranında ilave indirim yapılacaktır.

Özel usulsüzlük cezası indirim var mı?

Cezalarda İndirim Oranları Nedir? Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının yarısı, Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve cezasını süresinde ödemez veya dava konusu yaparsa indirimden yararlanamaz.