Vekaletin sona ermesine yol açan sebepler nelerdir?

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 513’te Vekalet Sözleşmesinin sona erme sebepleri düzenlenmiştir. Bu sebepler ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflas olarak belirtilmiştir.

Vekalet veren ölürse ne olur?

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 42 nci maddesi uyarınca “Bir avukatın ölümü veya meslekten yahut işten çıkarılması veya işten yasaklanması yahut geçici olarak iş yapamaz duruma helmesi hallerinde, baro başkanı, ilgililerin yazılı istemi üzerine veya iş sahiplerinin yazılı muvafakatini almak şartiyle, işleri geçici …

Vekalet hangi hallerde sona erer?

Vekâlet akdi, taraflardan birinin ölümü veya kalıcı bir sebepten dolayı ehliyetini yitirmesi, müvekkilin vekili azli, vekilin vekâleti bırakması veya vekâlet konusu işin yerine getirilmiş olmasıyla sona erer.

Vekaletname geçerlilik süresi ne kadardır?

Vekaletname herhangi bir şekle bağlı değildir. Ancak taraflar aralarında anlaşarak vekaletnameyi belli bir süre ile sınırlayabilirler. Taraflar arasında süre yönünden bir sınırlama yoksa vekaletin süresiz olduğu kabul edilir. Ancak Yargıtay genel vekaletname süresini on yıl olarak kabul etmektedir.

Borcu sona erdiren sebepler nelerdir?

Buna karşılık dar anlamda borcu sona erdiren sebepler; ifa, ifa imkânsızlığı, ibra, süreli sözleşmelerde sürenin dolması, yenilme, takas, zamanaşımı ve borçlu ve alacaklı sıfatlarının birleşmesidir.

Vekalet azli nasıl yapılır?

Vekaletin iptali için ilk olarak vekaletin düzenlendiği notere gidilmesi gerekir. Noterden azilname ya da iptal, fesh belgesi alınmalıdır. Noterden alınan azilname ise vekalet veren kişiye gönderilmelidir. Bu belgenin noterden alınabilmesi için ödenmesi gereken belli bir harç miktarı yatırılır.

Avukata verilen vekalet iptal edilmezse ne olur?

Vekalet iptali durumunda vekil ve vekalet veren arasında herhangi bir bağ kalmaz. Tüm bu bağların yok edilmesi için ise notere önce dilekçe yazılır ve ardından azilname alınır. Vekalet iptalinde ise belli bir ücret istenmektedir.

Bir davaya iki avukat bakabilir mi?

Buna göre herkes davasını sayı sınırlandırılması olmadan birden fazla avukat ile takip ettirebilir ve her bir avukat vekaletten kaynaklanan yetkileri diğerinden bağımsız olarak kullanabilir. Yani vekillerden her biri davayı yalnız başına takip edebilir.

Avukat vekaleti ne zaman sona erer?

Vekalet akdi, vekilin veya vekâlet verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflası ile kendiliğinden sona ermiş olur. Taraflardan birinin tüzel kişi olması durumunda, bu tüzel kişiliğin sona ermesi halinde de vekalet akdi sona erer.

Umumi vekalet ne anlama gelir?

Umumi vekaletname, kişinin vekil tayin ettiği şahısın tam bir yetkiye sahip olması anlamına gelmektedir. Bu işlemle birlikte vekil tayin edilen kişi, dilediği gibi vekaleti veren kişi adına her türlü alım, satım, devir ve tüm işlemleri yapabilecektir.

Borcu Ne sona erdirmez?

ZAMANAŞIMI: Kanunun tayin ettiği şartlarda ve sürede alacaklının hareketsiz kalması halinde alacağın ifasının talep etme yetkisinin sona ermesidir. Gerçek anlamda borcu sona erdirmez. Borçlu dilerse borcu ifa edebilir. İfa ettiği borcun iadesini talep edemez.