Vasi olan kişi mal satabilir mi?

Taşınmazların Durumu: Vasi ev satabilir mi? Medeni Kanunu m.444, vesayet altındaki kişilerin taşınmazlarının satışını, vesayet altındaki kişinin menfaatinin zorunlu kıldığı hallerde bir tamamlayıcı olgu olarak vesayet makamının iznine bağlamıştır. Satışın öncelikle vesayet altındaki kişinin menfaatine olması gerekir.

Vasi defterine neler yazılır?

Bu defterde; sıra numarası, kısıtlı, küçük veya gaibin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yerleşim yeri, vesayet altına alınma sebebi, vasi veya kayyımın adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyet kimlik numarası, yerleşim yeri, dosya esas numarası ile diğer hususların yer aldığı düşünceler sütunu bulunur.

Vasilik ne zaman sona erer?

Vasilik görevinin sona ermesi.. MADDE 479.- Vasilik görevi, vasinin fiil ehliyetini yitirmesi veya ölümüyle sona erer. MADDE 480.- Vasilik görevi, uzatılmadığı takdirde, sürenin dolmasıyla sona erer.

Vasi kısıtlı adına satış yapabilir mi?

Kısıtlı kişilerin mallarının yönetimi vasi vasıtası ile yapılırken kanun vasiye kısıtlının malları üzerinde istediği gibi hareket izni vermez. Sulh Hukuk Mahkemesinin TMK 444. maddesi gereği vereceğe satış talebinin izin kararı Asliye Hukuk Mahkemesinin denetiminde olup onama kararı verilmeden satışa konu edilemez.

Vasilik nasıl devredilir?

Vasilik işlemlerinin yürütüldüğü mahkemeler, Sulh Mahkemeleri ve Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir. İptal kararı, Sulh Hukuk Mahkemesi’ne konu ile alakalı vasinin iptali dilekçesi verilmesi üzerine açılır. Daha sonraki aşamada, hakim vasinin görevine son verir.

Vasi tayin edilen kişi vekalet verebilir mi?

Vasinin kısıtlı adına (izin almadan) avukata vekalet verebileceği ( Türk Medeni Kanununun 462. ve 463. maddelerinde belirtilen işlemleri yapmak için, vasinin kanunda öngörülen makamlardan izin alması gerektiği, bu işlemler için vekaletname düzenlenmesi sırasında ise izin almasına gerek yoktur.

Vasi taşınmaz satışı yapabilir mi?

Vasi kısıtlının tüm taşınır ve taşınmazlarının satılmasını talep edebilir ancak gerekçeleri kısıtlının tüm malvarlığının satılmasını gerektirmiyor ise vesayet makamı yeteri kadar malın satışına izin verecektir.

Vasi defteri tutulmazsa ne olur?

Belirlenen süreler içinde defter tutulmaz veya tamamlanmazsa vasi, Türk Medenî Kanununun 483 üncü maddesi hükümlerine göre vesayet makamı tarafından görevinden alınır.

Vasi Tayini kaç günde çıkar?

Vasi kararı ne zaman kesinleşir sorusunun yanıtı, mahkeme sonuçlandıktan sonraki karar taraflara tebliğ edilir. 14 gün içerisinde vasilik görevine itiraz olmaması durumunda karar kesinleşir.