Vakıf yöneticilerinin Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olmaları esas mıdır?

EK MADDE 2 – (Ek : 19/3/1982 – 8/4475 K.; Değişik : 21/7/1989 – 89/14322 K.) Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıfların yöneticilerinin T.C. uyruğunda olmaları esastır.

Vakfın gelirleri nelerdir?

Vakfın taşınır ve taşınmaz mallar ile menkul değerlerinden elde edilecek kira, irat, faiz ve temettüler ile bunların satışlarından sağlanacak gelirler, Her türlü toplantılar ve sosyal organizasyonlardan sağlanan gelirler, Yayıncılık gelirleri, Vakfın amacına uygun olan diğer gelirler.

Vakıf kurmak için ne kadar para gerekir?

5737 sayılı Vakıflar Kanununun 5. maddesi ile Vakıflar Yönetmeliğinin 111. maddesinin (ğ) bendine istinaden, 2020 yılı için Yeni Vakıfların kuruluşunda, amaçlarına özgülenecek asgari mal varlığı Vakıflar Meclisinin 02.12

Vakıf nedir çeşitleri nelerdir?

GENEL BİLGİ

  • MAHİYETLERİ BAKIMINDAN: a) Hayri Vakıflar. b) Zürri Vakıflar.
  • MÜLKİYETLERİ BAKIMINDAN: a) Sahih Vakıflar. b) Sahih Olmayan Vakıflar.
  • İDARELERİ BAKIMINDAN: a) Mazbut Vakıflar. b) Mülhak Vakıflar. c) Cemaat ve Esnafa Mahsus Vakıflar.
  • KULLANIM ŞEKİLLERİ BAKIMINDAN:

Vakıf yöneticileri Türk olmak zorunda mı?

VAKIFLARIN YÖNETİMİ Yöneticilerin çoğunluğunun Türkiye’de yerleşik bulunması zorunludur. Mahkemece, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yazılı görüşü alınarak organlardaki eksiklik tamamlanır. Mahkeme kararını müteakip, organlardaki eksilmelerin tamamlanması hususunda gerekli senet değişikliği yapılır.

Vakıflar hangi kanuna göre kurulur?

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 102. maddesine istinaden, vakıf kurma iradesi, noterde düzenleme şeklinde yapılacak bir resmî senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır. Ancak vakfın kurulması için yetkili asliye hukuk mahkemesine başvurularak tescilinin sağlanması gereklidir.

SYDV nin gelirleri nelerdir?

SYDV’nin en önemli gelir kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce gönderilen paradır. Bunun dışında SYDV’ler işletme kurabilir, gelir getirici faaliyette bulunabilir, diğer kişi ve kurumlardan şartsız bağış kabul edebilir.

Vakıf kurmak için kaç kişi?

Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 5 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür.

Kimler vakıf kurabilir?

Gerçek ya da tüzel kişiler vakıf kurabilirler. Ancak kurucu gerçek kişi ise Türk Medeni Kanununda belirlenen fiil ehliyetine sahip olmalı. Tüzel kişi ise fiil ehliyetine sahip olmakla birlikte, kuruluş statüsünde vakıf kurabileceğine ve vakfa malvarlığı özgüleyebileceğine dair hüküm olması gerekir.

Vakıf kurmak için en erken yaş nedir?

Vasiyetname ile vakıf kurabilmek için ise, ayırt etme gücüne sahip olmak ve 15 yaşını doldurmak yeterlidir. Tam ehliyetsiz kişilerin ise vakıf kurması mümkün değildir. Tüzel kişilerin de vakıf kurabilmesi mümkündür. Ancak tüzel kişinin organlarının bu hususta yetkili olması gerekir.

Vakıf ne demek dinî?

Sözlükte “durmak; durdurmak, alıkoymak” anlamındaki vakıf (vakf) kelimesi terim olarak “bir malın mâliki tarafından dinî, içtimaî ve hayrî bir gayeye ebediyen tahsisi” şeklinde özetlenebilecek hukukî bir işlemle kurulan ve İslâm medeniyetinin önemli unsurlarından birini teşkil eden hayır müessesesini ifade eder.

Vakıf senedinde değişiklik nasıl yapılır?

Madde 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.