Uzlaştırmacı dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren süreye ek olarak kaç gün süre daha talep edebilir?

(12) Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Uzlaştırma bürosu bu süreyi en çok yirmi gün daha uzatabilir. (13) Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür.

Uzlaşma olmazsa dava açılır mı?

Uzlaşma anlaşması gerçekleşmezse, uzlaştırma bürosu savcılığı bir iddianame ile kamu davası açar. Kovuşturma aşamasında uzlaştırma yoluna gidilmiş ve uzlaşma sağlanamamışsa, ceza davasını gören mahkeme de yargılamaya kaldığı yerden devam eder.

Uzlaştırma Teklif Formu kaç nüsha düzenlenir?

Uzlaştırma raporu dosyadaki taraf sayısından bir fazla sayıda hazırlanır. Yani bir müşteki bir sanık varsa uzlaştırma raporu 3 adet (nüsha), iki müşteki bir sanık varsa uzlaştırma raporu 4 adet (nüsha) asıl hazırlanır.

Uzlaştırmada ek süre kaç gün?

“Bu süre içerisinde sonuçlandıramazsa durumu açıklayan bir dilekçeyle büroya başvurması hâlinde bürodan sorumlu Cumhuriyet savcısının onayını almak koşuluyla uzlaştırma bürosu bu süreyi her defasında yirmi günü geçmemek üzere en fazla iki kez daha uzatabilir.”

Uzlaştırma ücretini kim öder?

Ancak müzakereler sonucunda uzlaşma sağlanmaz ve yargılama sonucunda sanık mahkum edilirse yargılama giderleri kendisine yükletilir ve bu giderlere uzlaştırmacı ücreti de dahildir. Eğer uzlaşma sağlanırsa uzlaştırmacı ücreti Devlet hazinesi tarafından ödenir.

Hakaret suçu uzlaşmaya tabi mi?

Hakaret suçu kural olarak uzlaşmaya tabidir. Ancak kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçu şikayete tabi olmadığı için uzlaştırmaya da tabi değildir.

Uzlaştırma teklifi nasıl yapılır?

Uzlaştırmacı tarafından yapılacak uzlaşma teklifi, Uzlaştırma Yönetmeliği Ek-4’te yer alan uzlaşmanın mahiyeti ile uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukuki sonuçlarının bulunduğu Uzlaştırma Teklif Formu’nda yer alan bilgilerin açıklanması ve teklif formunun hazır bulunan ilgiliye imzalatılarak verilmesi suretiyle …