Uzlaştırma tebligat nasıl yapılır?

Tebligat tebligat kanunu usulünce hazırlanan tebliğ mazbatalı zarfa, ulaşma teklif formu ve uzlaştırmacının hazırladığı davet mektubunun eklenmesi suretiyle olmalı ve uzlaşma bürosuna tevdi ile büro aracılığıyla gönderilmelidir.

Uzlaştırma belgesi nedir?

n) Uzlaşma belgesi: Uzlaştırmacı görevlendirilmeden önce veya uzlaşma teklifinin reddedilmesinden sonra tarafların uzlaşmaları sonucunda aralarında düzenlemiş oldukları belgeyi, o) Yazılı sınav: Uzlaştırma eğitiminin bitiminde yapılan sınavı, ifade eder.

Suça sürüklenen çocuğun kanuni temsilcisi kimdir?

Müzakerelerin teklifi kabul eden taraf ile yürütülmesi esastır. Bu doğrultuda suça sürüklenen çocuğun uyuşmazlığın tarafı olduğu hallerde müzakerelere katılacak olan süje de suça sürüklenen çocuğun kanuni temsilcisi olacaktır.

Uzlaştırma teklifi hangi yollarla yapılır?

Uzlaştırmacı uzlaşma teklifini büro aracılığıyla açıklamalı tebligat, istinabe veya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla da yapabilir. Uzlaşma formunun istinabe suretiyle imzalatılması gereken hallerde teklif formu, tarafın bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı istinabe bürosu aracılığı ile imzalatılır.

Uzlaştırmacı belgesi nasıl alınır?

Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olanlar, hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az 4 (dört) yıllık yüksek öğrenim yapanlar uzlaştırmacı olabilirler.

Hırsızlık uzlaştırma kapsamında mı?

Basit hırsızlık Suçu (m. 141). Ayrıca nitelikli hırsızlık suçu (m. 142/1, 2, 3) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse uzlaştırmaya tabi olan suçlardandır. Hırsızlık suçlarında daha az cezayı gerektiren haller de uzlaşma kapsamına giren suçlardandır (m.144/1).

Uzlaştırmacı parasını kim öder?

Ancak müzakereler sonucunda uzlaşma sağlanmaz ve yargılama sonucunda sanık mahkum edilirse yargılama giderleri kendisine yükletilir ve bu giderlere uzlaştırmacı ücreti de dahildir. Eğer uzlaşma sağlanırsa uzlaştırmacı ücreti Devlet hazinesi tarafından ödenir.

Kanuni temsilcisi ne anlama geliyor?

Kanuni temsilci, temsil ettiği kişinin şahsında doğan maddi ve şekli ödevlerin yerine getirilmesinden kanun gereği sorumlu tutulan fiil ehliyetine sahip kişidir. Diğer bir deyişle, tüm ortaklar şirket müdürüdür ve her biri şirketin kanuni temsilcisidir.