Uzlaşmaya gitmezsem ne olur?

Uzlaşma Anlaşması Gerçekleşmezse Ne Olur? Uzlaşma anlaşması gerçekleşmezse, uzlaştırma bürosu savcılığı bir iddianame ile kamu davası açar. Kovuşturma aşamasında uzlaştırma yoluna gidilmiş ve uzlaşma sağlanamamışsa, ceza davasını gören mahkeme de yargılamaya kaldığı yerden devam eder.

Uzlaştırmacının gizlilik yükümlülüğü ne zaman başlar?

(7) Uzlaştırmacı görevi sebebiyle kendisine verilen bilgi ve belgelerin gizliliğini korur. Taraflardan birinin verdiği gizli bilgi ve belgeleri verenin iznini almadan veya kanunen zorunlu olmadıkça diğer tarafa açıklayamaz. Gizliliği koruma yükümlülüğü uzlaştırmacının görevi sona erdikten sonra da devam eder.

Uzlaştırmacı ücretini kim öder?

Ancak müzakereler sonucunda uzlaşma sağlanmaz ve yargılama sonucunda sanık mahkum edilirse yargılama giderleri kendisine yükletilir ve bu giderlere uzlaştırmacı ücreti de dahildir. Eğer uzlaşma sağlanırsa uzlaştırmacı ücreti Devlet hazinesi tarafından ödenir.

Uzlaşmaya kimler katılabilir?

Uzlaştırma müzakerelerine kimler katılabilir? Uzlaştırma müzakereleri gizli olduğu için müzakerelere sadece şüpheli, müdafi, mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanunî temsilcisi ya da vekili katılabilir.

Uzlaşma teklifi nasıl yapılır?

Uzlaştırmacı tarafından yapılacak uzlaşma teklifi, Uzlaştırma Yönetmeliği Ek-4’te yer alan uzlaşmanın mahiyeti ile uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukuki sonuçlarının bulunduğu Uzlaştırma Teklif Formu’nda yer alan bilgilerin açıklanması ve teklif formunun hazır bulunan ilgiliye imzalatılarak verilmesi suretiyle …

Uzlaştırmacılar ne kadar ücret alıyor?

2) 4-6 kişinin taraf olması durumunda 320-400 TL, 3) 7-9 kişinin taraf olması durumunda 400-481 TL, 4) 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 481-560 TL, arasında ücret ödenir.

Uzlaşma ne zaman geldi?

Ancak, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar, uzlaşma” kenar başlıklı 73’üncü maddesinin sekizinci fıkrası ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Uzlaşma” kenar başlıklı 253’üncü maddesinde ve 15 Temmuz 2005 yürürlüğe giren …

Hakimler uzlaştırmacı olabilir mi?

Demek oluyor ki; halen görevde olan hakim ve Cumhuriyet savcıları hariç olmak üzere hukuk öğrenimi görmüş olanlar ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılıklarınca oluşturulacak listeye dahil olmak suretiyle uzlaştırmacı olabilirciklerdir.

Uzlaştırmacı ücreti nasıl ödenir?

MADDE 5 – (1) Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü hâlinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makûl süre içinde uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı …

Uzlaştırmacı ücreti ne kadar?

Buna göre, uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırıcıya 160-240 lira, uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 481-642 lira, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 642-802 lira, 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 802-962 lira, 10 ve daha …

Uzlaştırma işlemi nasıl yapılır?

Uzlaştırma Nasıl Yapılır? Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tâbi olması ve kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunması hâlinde, dosya uzlaştırma bürosuna gönderilir. Büro tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunur.

Uzlaştırma nasıl olunur?

Yani Açıköğretim Fakültesindeki kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler bölümlerinden mezun olup da yukarıda sayılan hukuk derslerinden en az 2 tanesini başarıyla geçmeniz durumunda uzlaştırmacı olabilirsiniz.