Uluslararası vergi sorunları nelerdir?

Uluslararası vergilendirme sorunları; “uluslararası sermaye hareketlerinin vergilendirilmesi”, “çifte vergilendirme”, “zararlı vergi rekabeti”, “transfer fiyatlandırması”, “elektronik ticaretin vergilendirilmesi” ve “vergi uyumlaştırması” şeklinde ortaya ko- nulmuştur.

Vergi hukukunun özelliği nedir?

Vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Vergi hukuku, devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği kamu gelirlerinin hukuki rejimini inceler.

Uluslararası vergi anlaşmaları neden yapılır?

1.Uluslararası Vergi Anlaşmaları Anlaşma; uluslararası hukukun anlaşma yetkisi tanıdığı kişiler arasında, yeni bir hukuksal ilişki yaratmak, var olan hukuksal ilişkiyi değiştirmek veya ortadan kaldırmak amacıyla yapılan yazılı hukuksal bir işlemdir.

Uluslararası vergilendirme nedir?

Vergi mükelleflerinin birden fazla ülkede faaliyette bulunması ve iki ayrı devletin aynı mükellefi vergilendirmesi halinde vergilendirme yetkileri çakışmaktadır. Devletler vergi anlaşma ağlarını genişletmek ve iç hukuklarını günün koşullarına göre yenilemek suretiyle vergi tabanlarını korumaya çalışmaktadır.

Çifte vergilendirme sorunu nedir?

“Çifte vergilendirme, vergiye tabi bir gelirin birden fazla ülkede vergi konusu olması, aynı gelirin hem elde edildiği ülkede hem de geliri elde edenin mukim (yerleşik) olduğu yerde vergilendirilmesidir. Ülkeler bu istenilmeyen durumu ortadan kaldırmak amacıyla Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları yapmaktadırlar.

Vergi hukukunun konusu nedir?

Vergi hukukunun konusu, kişilerle devlet arasındaki vergi ilişkisidir. Vergi, Devletin egemenlik gücüne dayanarak kamu harcamalarını karşılamak üzere fertlerden karşılıksız olarak aldığı paradır.

Vergi hukukunun temel ilkeleri nelerdir?

Anayasanın 73. maddesi, vergi ödevine hâkim olan temel anayasal ilkeleri kapsamaktadır. Bu ilkeler sırasıyla verginin genelliği, verginin kamu giderlerini karĢılamaya yönelik olması, mâli güçle orantılı olması, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ile verginin kanunîliği ilkeleridir.

1 çifte vergilendirme nedir nasıl ortaya çıkar?

1. Bir kişinin her iki devlet tarafından ülke içi ve ülke dışı gelir ve servetinin vergilendirilmek istenmesi halinde çifte vergileme problemi ortaya çıkar. Bu şekilde ortaya çıkan çifte vergileme, kişinin, her iki devlet tarafından kendi ülkesinde mukim kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır.

Hukuki anlamda çifte vergilendirme nedir?

a) Hukuki anlamda çifte vergilendirme (Juridical double taxation):Birden fazla devletin, vergilendirmede farklı ilkeler kabul etmeleri ya da ilkeleri farklı uygulamaları nedeniyle, aynı kişinin, aynı vergi konusu için birden fazla kere vergiye tabi tutulmasıdır19.