Ülkemizde yürürlükte olan 193 sayılı gelir vergisi Kanunu hangi tarihte uygulamaya girmiştir?

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121. maddesi “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığıyla yeniden düzenlenmiş ve vergisini düzenli ödeyen mükelleflere %5 indirim sağlayan bu hüküm, 1.1

Vergi dilimi ne zaman yürürlüğe girdi?

Anayasa Mahkemesinin bu kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesindeki vergi dilimlerinden 5’lik dilim ücret gelirleri yönünden 8 Temmuz 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Türkiye’de gelir vergisi ne zaman başladı?

Türkiye’de, bugünkü anlamda, ilk modern gelir ver- gisi 1950 yılında yürürlüğe girmiştir.

Tam mükellef gerçek kişiler ne zaman gelir vergisi beyannamesi verirler?

BEYANNAME VERME VE ÖDEME ZAMANI Beyana tabi menkul sermaye geliri olan tam mükellef gerçek kişiler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini ikametgâhlarının bulunduğu yerin yetki alanındaki vergi dairesine verirler. Bu beyanname, gelirin elde edildiği yılı izleyen yılın mart ayının sonuna kadar verilir.

Gelir Vergisi Kanunu bakımından zarar nedir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 88’inci maddesine göre, gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilmektedir. Yapılan bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmı, beş yılı geçmemek kaydıyla müteakip yılların gelirinden indiri lebilmektedir.

7143 sayılı kanun ne zaman yürürlüğe girdi?

Konu: 7143 Sayılı Torba Kanun Yürürlüğe Girdi! Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18.05

20 lik vergi dilimine ne zaman gidilir?

Dolayısıyla, kümülatif gelir vergisi matrahı arttıkça, çalışanların vergi oranı da yıl boyunca artış gösterebilecektir. Ocak ayında %15’lik gelir vergisi diliminde yer alan bir çalışan, Şubat ayında ekstra prim ödemesi nedeniyle %20’lik vergi dilimine geçebilir.

Türkiye’de gelir vergisi sistemi nedir?

Günümüz Türk Vergi Sistemi Gelir vergisinde, gerçek kişilerin gelirleri belli kurallar çerçevesinde vergilendirilirken; kurumlar vergisinde ise sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, dernek ve vakıflara bağlı iktisadi işletmeler ve iktisadi kamu kuruluşlarının elde ettiği gelir vergilendirilir.

Türkiye’de hangi gelir vergisi uygulanır?

Ücretliler İçin Uygulanacak 2020 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimi Vergi Oranı
22.000 TL’ye kadar Yüzde 15
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası Yüzde 20
180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası Yüzde 27
600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL, fazlası Yüzde 35

Tam mükellef kimler?

Tam mükellefler, hem yurt içinde hem de yurt dışında elde ettikleri gelirlerden dolayı vergiye tabi tutulan gerçek kişi veya kurumlardır. Dar Mükellefler ise sadece Türkiye’deki kazançları üzerinden, gelir veya Kurumlar Vergisine tabi olurlar.