Ülkeler ve pazarlar arasındaki sınırların tamamen ortadan kalkmasına yol açan faktör nedir?

Ekonomik küreselleşme sonucu ortaya çıkan siyasal küreselleşme, ülkeler arasındaki sınırların muğlaklaşmasını ve ulus-devlet yapılanmasının ortadan kalkmasını beraberinde getirmektedir.

Işletmeler ihtiyaç duydukları puanları hangi kaynaklardan sağlar?

Bu yöntem özellikle, sermaye tedarikinin güç olduğu veya sermaye maliyetlerinin yüksek olduğu dönemlerde işletmeye kaynak sağlar (Mucuk, 1998). İşletmeler ihtiyaç duydukları sermayenin tamamını öz kaynaklarla sağlaması her zaman mümkün olmadığı için sermayenin bir kısmını işletme dışından borçlanarak sağlarlar.

Işletmeler ihtiyaç duydukları fonları hangi kaynaklardan?

Aşağıda girişimcilerin ticari amaçlı kullanabilecekleri banka kredileri sıralanmıştır:

  • Açık Krediler.
  • İskonto/İştira Kredileri.
  • Borçlu Cari Hesap Şeklinde Açılan Krediler.
  • Senet Karşılığı Avans Kredileri.
  • Emtia Karşılığı Krediler.
  • Döviz Kredileri.
  • Dövize Endeksli Krediler.
  • Spot Krediler.

Bir işletmenin tüm kaynaklarını kullanarak gerçekleştirebileceği kapasite nedir?

İşletme açısından kapasite, bir işletmenin belli bir dönemde (çoğunlukla bir yıl olarak alınır) mevcut kaynaklarını (beşeri, malî, fiziksel) kullanarak, elde edebileceği maksimum üretim miktarını ifade eder. En genel tanımıyla işletme açısından kapasite; işletmelerin mal veya hizmetleri üretebilme yeteneğidir.

Işletmeler neden yeni ürün oluştururlar?

Müşteri istek ve ihtiyaçlarının, teknolojinin ve rekabetin sürekli değişiyor olması, işletmelerin pazarda varlığını sürdürebilmeleri ve rekabet gücünü arttırabilmeleri için yeni ürünler geliştirmelerini gerektirir. Bir işletmenin uzun süre hayatta kalması yeni ürünlerini pazara başarıyla sunma yeteneğine bağlıdır.

Glokalleşme ne demek?

Glokalleşme, ekonomik terimlerle açıklandığında malların ve hizmetlerin giderek farklılaşan yerel piyasalara global ya da globale yakın bir şekilde uyarlanarak reklam edilmesidir. Burada hedef, ürünlerin lokal pazarlarda da alıcı bulmasını sağlamaktır.

Dış kaynaklardan finansman nedir?

13.1.1. Dış Borçlanma İle Finansman Bir ekonomide kaynakların harcamaları karşılamaması halinde başvurulan önemli bir kaynak olan dış tasarrufların kullanılması ile dış borçlanma oluşur.

Aşağıdakilerden hangisi borçla finansmanın özsermaye ile finansmana göre avantajları arasındadır?

Borçla finansmanın vergisel avantajı söz konusudur. Çünkü borçlanmanın faiz giderleri vergi matrahından indirilebilirken, ödenen kâr payları için bu durum söz konusu değildir. Bu açıdan değerlendirildiğinde borçla finansman özsermeye ile finansmana göre daha düşük maliyetli olmaktadır.

Işletmelerin ihtiyaç duyduğu para ve fonun sağlanmasına ne ad verilir?

FİNANS Finansman, ihtiyaç duyulan fonların uygun şartlarda sağlanması ve etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili faaliyetlerdir.

Iş kapasitesi nedir?

Bir işletmenin üretim kapasitesi , işletmenin belirli bir süre içerisinde mevcut üretim faktörlerini rasyonel biçimde kullanarak meydana getirebileceği üretim miktarıdır.

Optimum kapasite ne demek?

Optimal kapasite, ortalama maliyetlerin minimum olduğu noktadaki üretim düzeyidir. Kapasitenin maliyetlerle yakından ilişkisi vardır. Birim maliyetlerin üretim miktarının artışına göre maliyet eğrisi giderek azalmaktadır. – Çalışma Derecesi 1′ e eşit ise, işletmenin tam kapasiteyle üretim yaptığı ortaya çıkmaktadır.