Ucuncu kişi istihkak Iddiasindan Vazgecebilir mi?

Üçüncü kişinin elinde olursa, icra müdürlüğü istihkak iddiası üzerine alacaklıya istihkak davası açması için İİK’nın 99. maddesi uyarınca süre verir. İcra müdürü, alacaklının borçluya ait olduğu iddiası ile haciz istemesine rağmen üçüncü kişinin istihkak iddiasında bulunması nedeniyle hacizden vazgeçemez.

Istihkak iddiasını kimler ileri sürebilir?

Üçüncü kişi lehine istihkak iddiasını; borçlu, borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran kişi, bizzat 3. Kişi veya gerçek ya da tüzel üçüncü kişi adına istihkak iddiasında bulunmaya yetkili olan kişi ileri sürebilir.

Istihkak haczi ne demek?

İstihkaklı haciz; borçlunun veya üçüncü kişilerin haciz esnasında istihkak iddiası ileri sürmesine rağmen yapılan hacizdir. Haczedilen mal yediemin olarak istihkak iddiası ileri süren kişiye bırakılır ve icra mahkemesi tarafından takibin devamına karar verilinceye kadar muhafaza işlemi yapılamaz.

Istihkak prosedürü nedir?

Bir borçlu hakkında haciz yapıldığı zaman, borçlunun olduğu düşünülen bir mala haciz konulur ve borçlu yahut bir başka üçüncü kişi o malın üçüncü kişiye ait olduğunu iddia ederse, bu malın mülkiyetinin belirlenmesi için açılan davaya istihkak davası denir.

Borçlu istihkak iddiasında bulunabilir mi?

Borçlunun elinde haczedilen mallara ilişkin istihkak iddiası Bu şekilde gerçekleştirilen hacizde iki seçenek vardır: Birincisi; borçlu, haczedilen malların kendisine ait olmadığını, 3. kişiye ait olduğunu söyleyip 3. kişi lehine istihkak iddiasında bulunabilir.

Istihkak davası açılması satışı durdurur mu?

Kural olarak, alacaklı haczedilen taşınır malın satışını, hacizden itibaren 1 (bir) yıl içinde istemek zorundadır. “Mal benim, mal bana ait” diyen kişinin açtığı istihkak davası kendiliğinden icra takip işlemlerini durdurmaz.

Hangi durumlarda taşınırların pazarlık suretiyle satışı yapılabilir?

Taşınır Malların Satışı – Hacizli olan malın muhafazasının masraflı ya da değerinin hızla düşüyor olması durumunda, – Hacizli malın tahmin edilen değerinin yasal limitinin altında kalması durumunda pazarlık yoluyla satış gerçekleştirilir.

Mahcuz mala istihkak davası nedir?

İcra dairesinin malın borçluya ait olduğu düşüncesiyle üçüncü bir kişiye ait mal üzerinde uygulamış olduğu haciz işlemine karşı mahcuz mala istihkak davası açılabilecektir. Bu dava, haciz işlemini gerçekleştiren icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesinde görülür.

3 kişi istihkak iddiasını haczi öğrendiği tarihten itibaren kaç gün içerisinde yapmalıdır?

Üçüncü kişi, takibin ertelenmesi veya devamına ilişkin icra mahkemesi kararının kendisine bildirilmesinden itibaren yedi gün içinde istihkak davası açabilir. Üçüncü kişi bu yedi gün içinde istihkak davası açmazsa, haciz koydurmuş olan alacaklıya karşı istihkak iddiasından vazgeçmiş sayılır.

Istihkak iddiasi nereye yapilir?

Hacizde istihkak davasında görevli mahkeme icra mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise icra takibinin yapılmakta olduğu veya hacizli malın bulunduğu yerdeki icra mahkemesidir.

Istihkaklı haciz nasıl yapılır?

Hacizde istihkak iddiasında bulunulursa icra memuru tarafından haciz tutanağına yazılır. Eğer durum haciz esnasında dile getirilmemişse yedi gün içerisinde istihkak iddiasında bulunulmalıdır. Bu durumda istihkak iddiasında bulunulduğu icra müdürlüğünce alacaklıya bildirilir.