Transfer fiyatlandırmasına neden başvurulur?

Transfer fiyatlandırmasıyla, vergi sonrası küresel kârı artırmak, dış ticaret üzerinden alınan vergileri azaltmak, ihracatta fazla vergi iadesi almak, vergi tevkifat matrahını gizlemek veya azaltmak, genel merkez giderlerini vergi yükünü azaltacak şekilde dağıtmak, dış ticaret ve kâr transferi sınırlandırmalarını …

Transfer Fiyatlandırma raporu nedir?

Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu, ilişkili kişilerle işlemleri bulunan mükelleflerin, transfer fiyatlandırmasına ilişkin mevzuata göre yıllık belgelendirme yükümlülükleri kapsamında hazırlamak zorunda oldukları, ilişkili kişileri, bu kişilerle yapılan işlemlerin ayrıntılarını ve emsallere uygun fiyatın tespitinde …

Transfer fiyatlandirmasi yoluyla örtülü kazanç dağıtımı nedir?

KVK’nun 13.maddesine göre de; transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, kurumların ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunarak kazancın tamamen ve kısmen dağıtılması işlemidir.

Transfer fiyatlandırması kimleri kapsar?

a) Transfer fiyatlandırması: İlişkili kişiler arasında yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedeli ifade eder.

Ilişkili kişi ne demek?

(2) İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder.

Hazine zararı ne demek?

Hazine zararından kasıt, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat ve bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü vergi toplamının eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir.”

Yıllık transfer fiyatlandırması raporunu kimler hazırlar?

Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumların tamamı, transfer fiyatlandırması uygulamasının kapsamında olup Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu’nu hazırlamak zorunda olan mükellefler bu raporu kendileri hazırlayabilecekleri gibi hizmet almış oldukları SMMM ve/veya YMM’ler aracılığıyla da …

Transfer fiyatlandırması maliyet artı yöntemi nedir?

Maliyet artı yöntemi, emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmet maliyetlerinin brüt bir kar oranı kadar arttırılması suretiyle hesaplanmasını ifade eder.

Örtülü kazanç aktarımı nedir?

(kendi) kârlarını ya da malvarlıklarını korumak veya artırmak için yapmaları beklenen faaliyet- leri yapmamaları yoluyla ilişkili oldukları gerçek veya tüzel kişilerin kâr- larının ya da malvarlıklarının artmasını sağlamaları da örtülü kazanç aktarımı sayılır.”

Örtülü sermaye olursa ne olur?

Örtülü sermaye olgusu, genellikle, kurum ortak ve sahiplerinin sermaye payı olarak koymaları gereken meblağın, ortaklardan alınmış borç gibi nitelendirilerek bunlara faiz tahakkuk ettirilmesi ve bu faizlerin gider olarak gösterilip kurumun vergi matrahı aşındırılarak elde edilen karın bir kısmının, kurumlar vergisi …

Vergi transfer fiyatlandırması nedir?

Ticari kuruluşların farklı şube ya da bölümleriyle ya da ortaklıklar yoluyla bağlandığı kuruluşlar ile kurdukları ilişkilerde yapılan fiyatlandırma stratejisi, politikası olarak tanımlanabilecek transfer fiyatlandırması ile vergi azaltımları, vergi iadeleri, vergi yükünün azaltılması amacıyla gerçekleştirilen …

Transfer fiyatlandırması KDV dahil mi hariç mi?

TF Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkındaki 1 No.lu Sirkülerde, “alım ve satım sütunlarında yer verilecek tutarlara Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi dahil edilmeyecek olup, iade, iskonto ve diğer indirimler düşüldükten sonra kalan net tutarlar yazılacaktır.” açıklaması yapılmıştır.