Transfer fiyatlandırması nedir nasıl yapılır?

Bu yöntemde emsallere uygun olan fiyat, ilgili mal ve hizmet maliyetlerinin brüt kârı oranı kadar artırılması yoluyla hesaplanır. Yeniden satış fiyatı yönteminde emsallere uygun fiyat ilişki bulunmayan gerçek ya da tüzel kişilere yeniden satılması halinde uygulanacak fiyat üzerinden hesaplanır.

Transfer Fiyatlandırma raporu nedir?

Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu, ilişkili kişilerle işlemleri bulunan mükelleflerin, transfer fiyatlandırmasına ilişkin mevzuata göre yıllık belgelendirme yükümlülükleri kapsamında hazırlamak zorunda oldukları, ilişkili kişileri, bu kişilerle yapılan işlemlerin ayrıntılarını ve emsallere uygun fiyatın tespitinde …

Transfer fiyatlandırması maliyet artı yöntemi nedir?

Maliyet Artı Yöntemi Emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmet maliyetlerinin makul bir brüt kar oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını ifade eder.

Transfer fiyatlandırması amaçları nelerdir?

Transfer fiyatlandırmasıyla, vergi sonrası küresel kârı artırmak, dış ticaret üzerinden alınan vergileri azaltmak, ihracatta fazla vergi iadesi almak, vergi tevkifat matrahını gizlemek veya azaltmak, genel merkez giderlerini vergi yükünü azaltacak şekilde dağıtmak, dış ticaret ve kâr transferi sınırlandırmalarını …

Transfer fiyatlandırması raporu kimler?

Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumların tamamı, transfer fiyatlandırması uygulamasının kapsamında olup Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu’nu hazırlamak zorunda olan mükellefler bu raporu kendileri hazırlayabilecekleri gibi hizmet almış oldukları SMMM ve/veya YMM’ler aracılığıyla da …

Transfer fiyatlandırması formunu kimler dolduracak?

Tüm kurumlar vergisi mükellefleri, 01/01/2008 tarihinden itibaren serbest bölgelerdeki şubeleri dahil, serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişilerle yaptıkları işlemleri, Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporuna dahil edeceklerdir.

Transfer fiyatlandirmasi yoluyla örtülü kazanç dağıtımı nedir?

KVK’nun 13.maddesine göre de; transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, kurumların ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunarak kazancın tamamen ve kısmen dağıtılması işlemidir.

https://www.youtube.com/watch?v=KNmZKb94SVo

Transfer fiyatlandırması nedir nasıl yapılır?

Bu yöntemde emsallere uygun olan fiyat, ilgili mal ve hizmet maliyetlerinin brüt kârı oranı kadar artırılması yoluyla hesaplanır. Yeniden satış fiyatı yönteminde emsallere uygun fiyat ilişki bulunmayan gerçek ya da tüzel kişilere yeniden satılması halinde uygulanacak fiyat üzerinden hesaplanır.

Transfer fiyatlandırmasının amaçları nelerdir?

Transfer fiyatlandırmasıyla, vergi sonrası küresel kârı artırmak, dış ticaret üzerinden alınan vergileri azaltmak, ihracatta fazla vergi iadesi almak, vergi tevkifat matrahını gizlemek veya azaltmak, genel merkez giderlerini vergi yükünü azaltacak şekilde dağıtmak, dış ticaret ve kâr transferi sınırlandırmalarını …

Transfer fiyatlandırması ilişkili kişiler kimlerdir?

Tebliğin 3.1.5 bölümünde açıklandığı üzere, transfer fiyatlandırması bakımından ortakların veya eşlerinin anne, baba, büyükanne ve büyükbabaları, çocukları ve torunları ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları ilişkili kişi sayılmaktadır.

Uluslararası transfer fiyatlaması nedir?

Birden fazla ülkede faaliyet gösteren şirketlerin birbirleri ya da bölümleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri, vb. arasında yapmış oldukları mal ve hizmet alışverişlerinde uyguladıkları ve yine aynı birimlerde teknik bilgi gibi diğer gayri maddi hakların değişime konu olması durumunda kullanılan fiyatlandırma ise …

Transfer fiyatlandırması kapsamındaki ilişkili kişiler kimlerdir?

Transfer fiyatlandırması KDV dahil mi?

TF Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkındaki 1 No.lu Sirkülerde, “alım ve satım sütunlarında yer verilecek tutarlara Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi dahil edilmeyecek olup, iade, iskonto ve diğer indirimler düşüldükten sonra kalan net tutarlar yazılacaktır.” açıklaması yapılmıştır.

Örtülü kazanç aktarımı kaç yıl saklanır?

ii. Saklama Yükümlülüğü: Söz konusu şartlara uygunluğu tevsik edici bilgi ve belgelerin en az 8 yıl süre ile saklanması gerekmektedir. Örtülü kazanç aktarımı yasağına aykırı işlem yapılması halinde çeşitli idari ve cezai yaptırımlar öngörülmüştür.