Toplantı gündem formu toplantıdan en az kaç gün önce katılımcılara gönderilmelidir?

(5) Genel kurul tarihi, yeri, gündemi ve yönetim kurulu kararı; olağan toplantılarda toplantıdan en az 30 gün önce, olağanüstü toplantılarda ise toplantıdan en az 15 gün önce Bakanlığa gönderilir. Sürenin hesabında başvuru evrakının Bakanlık kayıtlarına giriş tarihi esas alınır.

Konvansiyon toplantısı nedir?

bir anayasa yapmak veya bir anayasayı değiştirmek için toplanan olağanüstü geçici meclis.

Personel Toplantısı Nasıl Yapılır?

Bunlardan başlıcaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 1. Toplantı Amacının Çerçevesi İyi Çizilmeli.
 2. Toplantı Hakkında Ön Bilgilendirme Doğru Yapılmalı
 3. Toplantıya Başlarken Genel Bir Özet Geçilmeli.
 4. Toplantıda Zaman Yönetimi.
 5. Toplantı Konularının Dışına Çıkılmasına İzin Verilmemeli.
 6. Uygun Toplantı Ortamının Oluşturulması

Toplantı adabı nasıl olmalıdır?

10 Maddede Verimli Toplantı Nasıl Yapılır?

 • İstisnai durumlar dışında toplantı saati kesinlikle önceden haber verilmeli.
 • 2. Toplantının nerede yapılacağı bilgisi paylaşılmalı
 • 3. Toplantı konusu anlaşılır olmalı
 • Katılımcılar toplantıya neden çağırıldığını, kendisinden ne beklendiğini bilmeli.

Genel kurul çağrısı kaç gün önce yapılır?

Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde* ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

Sınırlı Gündem kuralı nedir?

TTK. m.411/1’ye göre, sermayenin en az onda biri, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri olarak nitelendirilen azınlık paysahiplerinin de olağan ve olağanüstü GK’yı toplantıya çağırma ve gündemi belirleme yetkisi vardır.

Toplantının ana işlevleri nelerdir?

6. TOPLANTININ İŞLEVLERİ Toplantıların; Enformasyon veya haber verme, Bilgi alışverişi ya da sorunları saptama, Karar alma ve sorun çözme ve Katılmalı yönetim gerçekleştirme olmak üzere dört temel işlevi vardır (Gülsen, 2007).

Karar alma toplantıları kaç kişilik?

c) Kişilerin konu hakkında kafası karışık ya da hayal kırıklığı yaşadığından zamana ihtiyaç duyu- luyorsa a) Eğer toplantının amacı bir sorun çözmek ve karar almak ise, toplantıya çağıracağınız kişi sayısı sekizden (8) fazla olmamalıdır.

Toplantı verimliliğini artırmak için neler yapılmalıdır?

Verimli ve Etkili Toplantılar İçin 8 önemli kural

 1. Toplantı gündemini önceden duyurun – öğrenin.
 2. Katılımcı Listesini Gözden Geçirin.
 3. Zaman Yönetimi Yapın.
 4. Tartışmalar için “Park Yeri ” kullanın.
 5. Önemli Nokta ve Kararları Önceden Paylaşın.
 6. Kendiniz İçin Not Alın.
 7. Toplantıyı Takip Edin.
 8. 8 .

Toplantı aşamaları nelerdir?

Verimli bir toplantı temelde üç aşamadan oluşmaktadır. Toplantı yönetimi, kısaca toplantı öncesi planlama, toplantı sırasında zamanın ve sürecin yönetimi ve toplantı sonrası raporlama, bilgilendirme, takip gibi adımların uygulanmasını içeren faaliyetler bütünüdür.

Toplantı yapılırken nelere dikkat edilir?

Ekip Toplantılarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Gündemi önceden belirleyin ve katılımcıları toplantı öncesi bilgilendirin.
 • Toplantıyı amacınızı ve toplantıdan beklediğiniz hedeflerinizi belirterek başlatın.
 • Herkesin konuşmasını ve toplantıya katılmasını sağlayın.
 • Toplantının sonuna tampon bir zaman dilimi ekleyin.

Genel kurul toplantı gününden en az kaç gün önce toplantıya çağrılır?

Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. (6102 sayılı TTK Md.617 (1)) Genel kurul, toplantı gününden en az onbeş gün önce toplantıya çağrılır. Şirket sözleşmesi bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. (6102 sayılı TTK Md.617 (2))