Toplantı gösteri yürüyüşü ne amaçla yapılır?

(Ek fıkra: 2/3/2014-6529/7 md.) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde katılımcıların ve konuşmacıların ses ve görüntüleri kolluk tarafından yapıldığı belli olacak şekilde kaydedilebilir. Elde edilen kayıt ve görüntüler şüphelilerin ve suç delillerinin tespiti dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

Bir toplantı nasıl yönetilir?

Bunlardan başlıcaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  1. Toplantı Amacının Çerçevesi İyi Çizilmeli.
  2. Toplantı Hakkında Ön Bilgilendirme Doğru Yapılmalı
  3. Toplantıya Başlarken Genel Bir Özet Geçilmeli.
  4. Toplantıda Zaman Yönetimi.
  5. Toplantı Konularının Dışına Çıkılmasına İzin Verilmemeli.
  6. Uygun Toplantı Ortamının Oluşturulması

Toplantı yönetimi ne demek?

Toplantı yönetimi, kısaca toplantı öncesi planlama, toplantı sırasında zamanın ve sürecin yönetimi ve toplantı sonrası raporlama, bilgilendirme, takip gibi adımların uygulanmasını içeren faaliyetler bütünüdür. Toplantı amacı, toplantı gündemi, varılmak istenen sonuç ve hedefler net şekilde belirlenmelidir.

Eylem yapmak anayasal hak mıdır?

Anayasa’nın 34. maddesinin birinci fıkrasında, “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” denilmek suretiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmesinin izin alma koşuluna bağlanamayacağı açıkça ifade edilmiştir.

Vali toplantıyı kaç gün erteleyebilir?

Madde 15 – Bir il sınırı içinde aynı günde birden çok toplantı yapılmak istenmesi halinde vali, emrindeki güvenlik kuvvetlerinin ve gerektiğinde yararlanabileceği diğer güçlerin bu toplantıların güvenlik içinde yapılmasını sağlamaya yeterli olmadığı kanısına varırsa, toplantılardanbir kısmını on günü aşmamak üzere bir …

Toplantı yapılırken nelere dikkat edilmeli?

Ekip Toplantılarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

  1. Gündemi önceden belirleyin ve katılımcıları toplantı öncesi bilgilendirin.
  2. Toplantıyı amacınızı ve toplantıdan beklediğiniz hedeflerinizi belirterek başlatın.
  3. Herkesin konuşmasını ve toplantıya katılmasını sağlayın.
  4. Toplantının sonuna tampon bir zaman dilimi ekleyin.

Toplantida 2 3 kurali nedir?

2/3 kuralına göre her katılımcının gündem maddelerinin en az üçte ikisi hakkında karar verici durumda olması gerekir. Bu kurala uyarak maddelerden çok azı ile ilgili olan kişiler için daha kısa sürecek ayrı bir toplantı düzenleyerek kişilerin zaman yönetimine katkıda bulunabilir ve toplantı maliyetini düşürebilirsiniz.