Temyiz mahkemesi nasil yazilir?

Dilekçenizi hazırlarken şu hususlara dikkat etmelisiniz: Temyiz isteminde bulunanın adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresi dilekçede yer almalıdır. Kararı veren mahkemenin adı, kararın esas ve karar numarası, tarihi dilekçede yer almalıdır. Kararın tebliğ tarihini mutlaka belirtmelisiniz.

Temyize giden dosya ne zaman gelir?

Yargıtay hukuk dairelerinde ortalama görülme süresi 341 gündür. Temyiz edilen hukuk davaları için ise ortalama 2 yıl sürer demek mümkündür.

Temyiz dilekçesi nasıl yazılır?

Temyiz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

  1. Temyiz eden ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve adresleri.
  2. Temyiz edilen kararın hangi bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinden verilmiş olduğu, tarihi ve sayısı.
  3. İlamın temyiz edene tebliğ edildiği tarih.
  4. Kararın özeti.

Mahkemeye dilekçe nereye verilir?

Dilekçenizi asliye hukuk hâkimliğine verebilirsiniz. Açacağınız dava Danıştay’ın yetki alanına giriyor ise, dilekçenizi varsa idare ve vergi mahkemesi başkanlıklarına, yoksa asliye hukuk hâkimliklerine verebilirsiniz.

Temyiz dilekçesi nereye verilir ceza?

Daha sonrasında esasa ilişkin itiraz ve beyanlar yazılır. Temyiz dilekçesi nereye verilir? Temyiz dilekçesi, söz konusu kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi’ne hitaben Yargıtay’a gönderilmek üzere hazırlanıp verilir.

Temyiz başvurusu nereye yapılır?

Esasen temyiz, üst mahkemede açılan yeni bir tür davadır. Taraflar, temyiz başvurusu ile istinaf mahkemesi kararının değiştirilmesini veya bozulmasını talep ederler. İstinaf ceza dairelerinin kararlarının temyiz incelemesi bir üst mahkeme tarafından, yani bir temyiz mahkemesi olan Yargıtay tarafından yapılır.

Yargıtayın bozma kararından sonra ne olur?

Bozma kararında başka bir karara hümedemez. Kararı sadece bozar ve hükmü veren mahkemeye iade eder. Yargıtay bozduğu dosyayı hükmü veren mahkemeye iade eder. Ancak uygun olduğunu tensip ettiği başka bir mahkemeye de dosyayı gönderebilir.

Temyiz başvuru dilekçesi nereye verilir?

Temyiz başvurusu, hükmü veren istinaf mahkemesine (bölge adliye mahkemesi) bir Temyiz Dilekçesi verilerek yapılır. Temyiz dilekçesinde temyiz nedenlerine yer verilmelidir.

Mahkemeye dilekçe nasıl gonderilir?

Dilekçe, başka ildeki mahkemeye gönderilmek üzere bulunduğunuz mahkemeye hitaben yazılmalıdır. Ardından dilekçeyi yazan kişi olarak kendi bilgileriniz ve davanın karşı tarafının bilgileri eklenerek açıklamalar yapılıp var ise delillerden ve eklerden bahsedilmelidir.

Mahkemeye dilekçe nasıl yazilir?

DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

  1. –Mahkemenin adı.
  2. –Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
  3. –Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
  4. –Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
  5. –Davanın konusu ve mal varlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

Istinaftan sonra temyiz dilekçesi nereye verilir?

Temyiz başvurusu, hükmü veren istinaf mahkemesine (bölge adliye mahkemesi) bir Temyiz Dilekçesi verilerek yapılır. Temyiz dilekçesinde temyiz nedenlerine yer verilmelidir. Sanığın mahkum olduğu ceza miktarı ne olursa olsun kendiliğinden temyize tabi mahkeme kararları yoktur.