Temel muhasebe eşitliği neden bozulmaz?

Bu durumda ortaya çıkan ilk kural şudur: Bilançonun sol tarafında yer alan aktif hesaplardan en az birinin artması ve eşit parasal tutarda en az birinin azalması sonucu varlık kaynak eşitliği bozulmaz. Bu ortaya çıkan eşitlik aşağıdaki bilançoda gösterilmiştir.

Muhasebenin temel eşitliği nelerdir?

Muhasebenin en temel aracı, temel muhasebe eşitliğidir. Bu eşitlik, işletmenin kaynakları ve bu kaynaklara olan talepleri ya da kullanımları gösterir. Kaynaklar, sermaye ve borçların toplamıdır. Bu eşitliğe göre işletme, sağlayabildiği kaynak kadar varlığa sahip olabilir.

Hangi hesap borç bakiye vermez?

Pasif hesaplar alacak bakiye (kalanı) verir, Asla borç bakiye vermezler.

Muhasebeleştirme işlemleri hangi esasa göre yapılır?

Muhasebe işlemleri ulusal para birimine göre yapılır….Muhasebenin temel kavramları şunlardır :

 • Sosyal Sorumluluk Kavramı,
 • Kişilik Kavramı,
 • İşletmenin Sürekliliği Kavramı,
 • Dönemsellik Kavramı,
 • Parayla Ölçülme Kavramı,
 • Maliyet Esası Kavramı,
 • Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı,
 • Tutarlılık Kavramı,

Temel muhasebe eşitliği bilanço eşitliği neyi ifade eder?

Bilanço denklemi olarak da bilinen bu sistem işletmenin varlıkları borçları ve öz kaynakları arasında ortaya çıkan ilişkiyi temsil eder. Bilançonun temel denkliği formül uygulayarak sağlanır. Bu denkliği sağlamak için aktif tarafta bulunan tüm değerlerin karşılığı pasifte yer almaktadır.

Bilançonun temel denklemi nedir?

İşletmeye aktarılan her kaynak aktifte bir varlığa dönüşür. Varlıklar toplamı her zaman kaynaklar toplamına eşittir. Diğer ifade tarzı ile Aktif toplamı her zaman Pasif toplamına eşittir. Bu eşitlik temel muhasebe eşitliği ve/veya temel bilanço denkliği olarak adlandırılır.

Muhasebenin temel fonksiyonları nelerdir?

İşletme ve Muhasebe Sistemi Nedir?

 • Kaydetme Fonksiyonu. Mali değer taşıyan belgelerin muhasebe sistemine ya da defterine kayıt edilmesi aşamasıdır.
 • Sınıflandırma Fonksiyonu. Kaydedilen bilgiler belirli zaman aralıklarında derlenip nitelikleri temel alınarak gruplara ayrılır.
 • Özetleme Fonksiyonu.
 • Raporlama Fonksiyonu.

Kasa hesabının borcuna neler kaydedilir?

Kasa hesabının işleyişinde, aktif karakterli hesaplar için nakitte artış olduğunda hesabın borcuna yazılır. Azalış olduğunda ise hesabın alacağına kaydedilir. Kasa hesabı, daima borç bakiyesi verir veya sıfır olur. Hiçbir zaman alacak bakiyesi oluşmaz.

Muhasebe borç alacak nereye yazılır?

Muhasebede ticari işlemlerin takibinde gerekli kolaylığı sağlamak üzere geliştirilen ve aynı nitelikteki işlemlerin toplandığı çizelge veya cetvellere HESAP adı verilir. çizelgedir. İki taraflı bir cetvel olan hesabın sol tarafına BORÇ, sağ tarafına ise ALACAK denir.

Muhasebede dönem içi işlemleri nelerdir?

Muhasebe Dönem İşlemleri Nelerdir?

 • Açılış bilançosunun düzenlenmesi.
 • Yevmiye defterine (günlük defter) kayıt yapılması
 • Yevmiye defterine yapılan kayıtların defteri kebire kaydedilmesi.
 • Yardımcı defterlerin işlenmesi.
 • Aylık mizanların düzenlenmesi.
 • Dönem sonu envanter işlemlerinin yapılması

Ayarlama kayıtları neden yapılır?

Ayarlama kayıtlarının yapılmasının amacı, gelir ve gider hesapları bakiyelerinin ayarlanarak işletmenin gerçek durumunun gösterilmesidir.

Bilançonun temel denkliği nedir?

Bilançoda her varlığın mutlaka bir kaynağı vardır. Varlık ve kaynak toplamları mutlaka birbirine eşit olmalıdır. Buna bilanço temel denkliği denir.