Telafi çalışması ne kadar sürede yapılmalı?

(1) Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.” Kanun maddesi özelinde telafi çalışmasının işveren tarafından 4 ay içerisinde işçiye yaptırılması gereklidir.

Aşağıdakilerden hangisi çalışma süresinden sayılmaz?

İşçilerin işyerinde fiilen çalıştığı süreler çalışma süresini ifade eder. Genel itibariyle fiili çalışma süresi dışında yer alan süreler çalışma süresinden sayılmaz. Örneğin ara dinlenmesi esnasında işçi çalışmadığından bu süreler çalışma süresinden sayılmaz.

Bir işyerini kuran ya da devralan işveren durumu en geç ne kadar bir süre içinde Bölge Müdürlüğü’ne bildirmek zorundadır?

MADDE 3 – Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama …

4857 sayılı iş kanunu 21 maddesi nedir?

Madde 21 – İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır.

Işveren ne kadar süre içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 64. Maddesi uyarınca “Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin …

Iş kanununa göre haftalık çalışma süresi en çok kaç saattir?

4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır. Madde 4 —Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

İşçinin günlük çalışma suresinden sayılan zamanlar nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunu md. 66/1/c bendine göre: “İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler” işçinin günlük çalışma süresinden sayılır.

İşveren açısından çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına işyerini bildirme süresi ne kadardır?

Kanun koyucu iş hayatının akışında iş verenlerin birden fazla kurumla muhatap olmadan bildirim yükümlülüğünden kurtulabilmesi adına bazı düzenlemelere gitmiş ve “Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı Ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul Ve Esasları …

Çalışma ve iş kurumu il Müdürlüğü’ne ön bildirim en az kaç gün önceden yapılır?

İşyerlerinde meydana gelen iş kazasının yetkili Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne bildirim zorunluluğu 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiştir. Kanunun 77. maddesine göre işverenler bu bildirimi yazı ile ve en geç 2 iş günü içinde yapmak zorundadır. Yazılı bildirim herhangi bir şekle bağlı değildir.

Iş kanunu 20 ve 21 madde nedir?

İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz.. veya farklı işleme tabi tutulamaz.