Tefecilik suçundan nasıl beraat edilir?

CMK 223. madde uyarınca kendisine yüklenen suç açısından failin kastının bulunmaması, yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması halinde beraat kararı verilecektir. Bununla birlikte yüklenen suçun sanık tarafından işlendiği sabit değilse, yani ispatlanamazsa sanık hakkında beraat kararı verilecektir.

Tefecilik suçu nasıl ispat edilir?

İspat etmek için fahiş bir miktarda ödünç para verildiğinin ispatı yeterli olacaktır. Bunun yanında tefecilik olarak meslek haline getirmek ya da daha önce böyle bir eylem gerçekleştirmemek suçun oluşması için bir unsur teşkil etmeyecektir. Bu nedenle tefeciliğin meslek haline getirilmesi ispat şartı değildir.

Tefeciler kimlere para verir?

Belirli bir zamana kadar kişilere faizle borç para veren kişilere tefeci denir. Tefeci olarak adlandırılan kişiler herhangi bir kuruma bağlı çalışmazlar. Borç verdikleri kişilere yüksek faizli senetler imzalatırlar.

Borç para vermek suç mu?

“…TCK m.241 de öngörülen tefecilik suçunun manevi unsuru kazanç sağlamak özel kastıdır. Bu nedenle örneğin bir kimseye yardım amacıyla borç ya da ödünç para verilmesi suç değildir.” (Av.Erhan GÜNAY, Yargıtay Kararları Eşliğinde Tefecilik Suçu, 2.Baskı, ANKARA 2014, s.50).

Senetle para vermek suç mu?

Tefecilik suçu, kazanç sağlamak maksadıyla bir kimseye “doğrudan ödünç para verme”, “senet kırdırma” veya “kredi kartıyla pos cihazından para çekme” yollarıyla ödünç para verilmesiyle oluşan ekonomik bir suçtur (TCK md.241).

Tefecilik yapan nereye şikayet edilir?

Tefecilik suçlarına karşı yargı mercii asliye hukuk mahkemesi olarak belirlenmiştir. Tefecilik suçu şikâyete bağlı bir suç olmadığı için, savcılık tarafından kamu davası açılarak başlatılır. Kişinin şikâyetini geri çekmesi bu nedenle davanın kapanmasına neden olmaz.

Tefeci nasıl şikayet edilir?

Tefecilik Suçunda Şikayet, Uzlaşma, Zamanaşımı ve Görevli Mahkeme. Tefecilik suçu takibi şikayete bağlı suçlar arasında değildir. Suç, savcılık tarafından resen soruşturularak kamu davası açılır.

Tefecilik suçunda zamanaşımı ne zaman başlar?

Tefecilik suçunda öngörülen ceza miktarı gözetildiğinde TCK m. 66/1-e’de ola- ğan dava zamanaşımı süresi 8 yıl, uzamış zamanaşımı süresi ise m. 67/4 gereği 12 yıldır. Tefecilik suçunda suç tarihi, ödünç para verme tarihi olduğu için zamanaşımı da ödünç para verme anından itibaren başlar.

Kuyumcular senetle para verir mi?

Senetle Borç Para Veren Kuyumcular Bir işletmeniz ya da tanınır bir markanız varsa kuyumculara başvurarak senet karşılığı borç para alabilirsiniz. Eğer bu ikisine sahip değilseniz gideceğiniz herhangi bir kuyumcunun borç talebinizi geri çevirmesi yüksek olasılıktır.

Faizle para vermek suç mu?

Tefecilik suçunun hareket unsuru, kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verme işlemidir. İzin alınarak faiz karşılığında ödünç para verilmesi eylemi suç olmayacaktır.

Şirket borç para verebilir mi?

Sadece serbest yedek akçeleri ile kazançları zararlarını karşılayabilen şirketler, hissedarlarına borç para verebilirler. Şirketten borç para alan hissedarın da şirkete sermaye borcunu ödemiş olması gerekir. Yönetim kurulu üyesi hissedar ise şirkete nakit borçlanabilir, hissedar değilse borçlanamaz.

Tefecilik kaç yıl?

Tefecilik fiilinin suç tarihinde 5237 s. TCK m. 241’de “Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlendiği görülmektedir.