Taşınırlar üzerinde kurulabilen irtifak hakkı nedir?

Özet olarak İntifa hakkı; taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir malvarlığı üzerinde kurulabilen ve sahibine hakkın konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlayan bir irtifak hakkıdır (MK. m.794).

İrtifak hakkı hangi tür bir haktır?

Bir taşınmaz sahibinin sahip olduğu hakları sınırlayarak, taşınmazını bir başkasının kullanmasına ya da yararlanmasına izin verdiği hakka ‘irtifak hakkı’ denir. Ayni bir haktır ve hak sahibine gayrimenkulü kullanma hakkı tanır.

İrtifak hakkı nasıl sona erer?

Cevap 92:İrtifak hakları ya tapu sicilinden terkini ile ya da taşınmazlardan birinin tamamen zayi olması ile sona erer. Süreye bağlı olarak kurulmuşsa, sürenin dolmasıyla da sona erer.

Irtifak hakkı en fazla kaç yıl?

Özel kanunlarda belirtilen süreler hariç Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazları üzerinde 30 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilmekte, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde ise 30 yıla kadar kullanma izni verilmektedir.

Irtifak hakkı nasıl sona erer?

İrtifak hakkı türlerinden hangisi başkasına devredilemez?

Kişisel irtifaklar: İrtifak hakkı bir kişi lehine tayin edilmişse, kişisel irtifak söz konusu olur. Bazı irtifak hakları zorunlu olarak kişi lehine tesis edilmek durumundadır (intifa ve oturma hakkı). İntifa ve oturma hakkı şahısla kaimdir; başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez.

Malik lehine irtifak hakkı nedir?

İrtifak hakkı, hak sahibine malikin eşya üzerindeki kullanma ve yararlanmayla ilgili yetkilerinin bir bölümünü veya tümünü sağlayan ya da malikin mülkiyetle ilgili yetkilerinin bazılarının kullanılmasını, hak sahibi yararına yasaklayan bir sınırlı ayni haktır.

İrtifak hakkı nedir Eşya Hukuku?

İrtifak hakkı, bir eşya üzerinde hak sahibine o eşyadan yararlanma yetkisi sağlayan bir ayni haktır. İrtifak hakkı sahipleri, eşyadan veya eşyanın özünden elde edilebilecek menfaatlerden yararlanma imkânına sahiptirler.