Tasfiye zararı gider yazılır mı?

Gelir İdaresi’nin 2006 yılında vermiş olduğu özelgede, tasfiye zararının ortak tarafından gider yazılabileceği yönünde görüş yer alırken, sonraki yıllarda görüş değiştirerek tasfiye zararının ortak tarafından giderleştirilmesine olanak veren herhangi bir düzenleme bulunmadığı gerekçesiyle “Kanunen Kabul Edilmeyen Gider …

Tasfiye nedir vergi?

Tasfiyenin amacı, şirketin varlıklarının paraya çevrilerek borçlarının ödenmesi, geriye bir para kalırsa da bu paranın şirket ortaklarına dağıtılmasıdır. Tasfiye sonucunda, ortaklara şirkete koydukları sermaye paylarının geri verilmesinden sonra dağıtılacak olan paraya “tasfiye payı” denir.

Bankaların tasfiyesi nedir?

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan; a) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları, b) Fon: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu, c) İradi tasfiye: Bir bankanın yetkili organlarınca faaliyetlerine son vermesi ve bu amaçla malvarlığının paraya çevrilmesi, alacaklarının tahsil edilmesi, borçlarının ödenmesi ve …

Kredi borçlarının tasfiyesi ne demek?

Bankalar, gecikmeye uğrayan nakdi kredilerini, bulundukları kredi hesabından çıkarıp, Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabına aktarmak zorunda olacak. Bu zorunluluk, gayrinakdi kredilerin 30 gün içinde tahsil edilemeyene tazmin bedelleri için de geçerli olacak.

Nevi değişikliğinde kurumlar vergisi beyannamesi nasıl verilir?

münfesih kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesini, birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verirler.

Bankanın iflasını kim ister?

Fon, yönetim ve denetimi kendisine intikal eden bankadaki sigortalı mevduatı ve sigortalı katılım fonunu doğrudan veya ilân edeceği başka bir banka aracılığı ile ödeyerek, mevduat ve katılım fonu sahipleri yerine bankanın doğrudan doğruya iflasını ister. Bu görev ve yetki münhasıran Fona aittir.

Yapı Kredi kredi kartı borcumu nasıl öğrenirim?

SMS yoluyla e-Hesap Özeti talimatı vermek için, EKSTRE yazıp bir boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı 4454’e SMS atabilirsiniz.

Kıst kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Bununla birlikte yukarıda belirtildiği üzere, tasfiyeye giriş tarihinden aynı takvim yılının başına kadar olan kıst döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 1’inci gününden 25’inci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi da- iresine verilir.