Tasfiye sonucu kalan para nereye Aktarilir?

Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir.

Tasfiye Halinde şirketi kim temsil eder?

Tasfiye hâlindeki şirketi tasfiye ile ilgili konularda mahkemelerde ve dış ilişkide tasfiye memurları temsil eder. Tasfiye ile ilgili olmayan hususlarda ise yönetim organının temsil yetkisi devam eder. Bu nedenle, tasfiye memurlarının üçüncü kişilerle tasfiye amacı dışında yaptığı işlemler de şirketi bağlar.

Tasfiye halinde sermaye artırımı yapılır mı?

Genel tebliğ ile, tasfiyeye giren bir işletmenin tasfiye gayesi dışında ticari faaliyette bulunması durumunda geçici vergi mükellefiyetinin doğacağını açıklamıştır. Bize göre tasfiye sürecinde sermaye artırımı yapılması ticari bir faaliyet değildir.

Derneğin feshine hangi mahkeme karar verir?

TMK madde 89’da derneğin amacının kanuna aykırı hale gelmesi düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre derneğin amacı kanuna veya ahlaka aykırılık teşkil ediyorsa Cumhuriyet Savcısı re’sen dava açabilir. Açılacak dava derneğin feshi davasıdır. Derneğin feshi davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Kıst dönem kurumlar vergisi beyannamesi nasıl verilir?

5.2 Tasfiyeye Girişe Kadar Olan (Kıst) Kurumlar Vergisi Beyannamesi: Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın 1. gününden 25. günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir.

Tasfiye memuru nasil atanir?

Yönetim kurulu, tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Tasfiye işlerinin yönetim kurulunca yapılması hâlinde de bu hüküm uygulanır. Şirketin feshine mahkemenin karar verdiği hâllerde tasfiye memuru mahkemece atanır.

Terekenin tasfiyesini kimler isteyebilir?

Mirasçıların istemi ile. Madde 632 – Her mirasçı, mirası ret veya resmî deftere göre kabul edeceği yerde terekenin resmî tasfiyesini isteyebilir. Bu istem, birlikte mirasçı olanlardan birinin mirası kabul etmesi hâlinde dikkate alınmaz. Resmî tasfiye hâlinde mirasçılar, terekenin borçlarından sorumlu olmazlar.

Dağıtılmamış karlar nasıl hesaplanır?

Dağıtılmamış Kârlar Hesabı, işletmenin kuruluşundan itibaren yıllar boyunca elde ettiği kârların toplamından ortaklarına dağıttığı tüm kâr paylarının düşülmesi sonucunda kalan tutarı göstermektedir.

Bir derneğin fesih süreci nasıl olur?

Dernek Genel Kurulunca usulüne uygun olarak alınan fesih kararının kayıtlı bulunulan mülki amirliğe bildirimi ile dernek fiilen sona erer. Derneğin feshi kararı hiçbir şekilde, Genel Kurul haricindeki herhangi bir organa devredilemez, zorunlu veya ihtiyari diğer organlar tarafından alınan fesih kararı sahih olmaz.