Tasfiye memurlarının sonradan genel kurul tarafından seçilmeleri mümkün müdür?

Tasfiye, kural olarak YK tarafından yapılır; fakat ana sözleşmede tasfiye memurları gösterilebileceği gibi, sonradan, GK tarafından seçilmeleri de mümkündür. Tasfiye memurunun ortaklardan olması zorunlu değildir. Ana sözleşme ve atama kararında aksi öngörülmedikçe, ücret haklan vardır (Md. 536/1).

Mali Müşavir tasfiye memuru olabilir mi?

OLABİLİRSE TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETİN BEYANNAMELERİNİ GÖNDEREBİLİR Mİ? Cevap : Tasfiye memuru tasfiye halindeki ticari firmayı temsil ve ilzam ettiği için ticaret yasağı kapsamındadır.Meslek mensupları Tasfiye memuru olamaz.

Anonim Ortaklıkta tasfiyeden dönme kararı alınabilmesi için genel kurulda en az sermayenin ne kadarının olumlu görüşüne ihtiyaç vardır?

Esas sözleşme ile daha ağır bir nisap öngörülmedikçe, sermayenin en az %60’nın toplantıda bulunması ve olumlu oy vermesi ile tasfiyeden dönme kararı alınabilecektir.

Hangi genel kurullarda komiser bulundurma zorunluluğu?

Değişiklikle Yönetmeliğin 32. maddesinde yapılan düzenleme ile, artık, kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulundurma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Smmm Stajyeri tasfiye memuru olabilir mi?

Bu nedenle adayların stajları boyunca zorunlu kalmadıkça şirket ortaklığı ve muhasebe dışında imza yetkisi almaları önerilmemektedir. Soru: Stajerler tasfiye memuru olabilirler mi? Cevap: Evet olabilirler. Ancak staj yaptıkları şirkette Tasfiye memuru olamazlar.

Tasfiye memurlarını kim seçer?

Yönetim kurulu, tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Tasfiye işlerinin yönetim kurulunca yapılması hâlinde de bu hüküm uygulanır. Şirketin feshine mahkemenin karar verdiği hâllerde tasfiye memuru mahkemece atanır.

Anonim şirketin infisah nedeniyle sona ermesi için şirket sermayesinin en az ne kadar kaybedilmiş olması gerekmektedir?

TTK md.529’deki infisah sebepleri genel olarak şöyledir: Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir infisah sebebinin gerçekleşmesiyle; Ortaklığın iflası Sermayenin 2/3’ünün kaybedilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması