Taşeron işçi hakları nelerdir?

Yani burada bir müteselsil sorumluluk söz konusudur. Burada taşeron işçi hakları olarak; kıdem – ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ve diğer izin hakları, işe iade davası ve diğer işçi alacağı davalarını açma vb. hakları sayabiliriz.

Taşeron kullanım nedir?

Taşeron veya tali işveren, alt ısmarlanan, alt işveren, alt işletici gibi isimler ile de anılan, birçok durumda bir işin veya işin bir kısmını gerçekleştirmek ya da işverenin sözleşmesindeki tüm yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla anlaşma imzalayarak üstlenen diğer yüklenicidir.

Taşeron işçisi ne demek?

Taşeron işçinin diğer işçilerden farkı çalıştığı iş yerinde kadrolu işçi olarak çalışmamaktır ve sözleşme veya proje sürecinde o iş yerinde çalışmaktadır. Ayrıca diğer kadrolu çalışanların işvereni kamuyken taşeron işçinin işvereni daima özel sektöre ait şirketlerdir.

Taşeron sözleşmesi nasıl olur?

Taşeronluk sözleşmesi asıl işveren ile taşeron arasında yazılı olarak yapılır ve bu sözleşme ile birlikte işyeri tescili için gereken diğer belgeler Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne bildirilir. Sözleşmede bulunması gereken hususlar için yol göstermesi için bir yönetmelik de çıkarılmıştır.

Taşeron işçi istifa ederse tazminat alır mı?

Genel kurala göre istifa eden (İş sözleşmesini İş Kanunu’na uygun biçimde süreli fesih yoluyla fesheden) işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi mümkün değildir. Bir başka deyişle hiçbir gerekçe belirtmeden istifa eden işçi kıdem tazminatı alamaz.

Taşeron işçiler hangi kanuna tabi?

4857 sayılı İş Kanunu’nda ise, taşeron ilişkisi “alt işveren” kavramıyla düzenleniyor.

Asıl iş alt işverene verilebilir mi?

İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.

Taşeron belgesi nasıl alınır?

Dolayısıyla alt işverenlerin (taşeronların) İşyeri Bildirgesi vermeleri gerekmez. Alt işveren (taşeron) tescili (kaydı) için asıl işverenin işyeri dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine başvuruda bulunulması gerekir.

Taşeron işçi nedir Ekşi?

bir projenin bir kısım işlerini müteahhide karşı bir altsözleşme ile üstlenen genellikle belirli işlerde uzmanlaşmış kişi veya şirket. taşerona iş verilirken genellikle mühendis veya iş sahibinin onayı alınmaktadır. fason üreten ya da ürettiren.

Alt işverenlik sözleşmesi nereye teslim edilir?

c) Alt işverenlik sözleşmesi ve ekleri, bölge müdürlüğüne verilir. MADDE 7 – (1) Bölge müdürlüğünce, 5 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirimde bulunan alt işverenin işyeri tescil edilerek işyeri için bir sicil numarası verilir.

7 yıl çalışan istifa ederse tazminat alır mı?

İSTİFA EDEN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ? İstifa eden işçi normalde kıdem tazminatı alamaz. Ancak bazı durumlarda haklı nedenlerle istifa eden işçilerin kıdem tazminatı alma hakkı doğmaktadır. Bazı durumlarda işçi istifa etmiş olsa bile kıdem tazminatına hak kazabilmektedir.