Taşeron borçlarından kim sorumlu?

Bir başka ifade ile asıl işverenler alt işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan ve asıl işveren hizmet verdiği çalışanlara olan borçlarından müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Ihbar tazminatından kim sorumludur?

Aynı şekilde ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti gibi feshe bağlı alacaklardan da son alt işveren sorumludur.

Hadislerden hangisi işverenin işçiye karşı sorumluluğu ile ilgilidir?

Hz. Peygamber, “İşçiye ücretini teri kurumadan veriniz” (İbn Mâce, “Rühûn”, 4) buyurmuş, işçinin ücretini ödemeyen kimselerin kıyamet gününde Allah’ı karşılarında bulacaklarını bildirmiştir (Buhârî, “İcâre”, 10).

Asıl işveren hangi alacaklardan sorumludur?

İşe iade davası, ücret, pirim, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş kazası tazminatı, sigorta pirimlerinin ödenmesi gibi tüm işçi alacak ve haklarından sorumluluk yalnızca asıl işverene ait olacaktır.

Işyeri devrinde ihbar tazminatı ödenir mi?

İhbar tazminatı iş akdinin işveren tarafından feshedilmesi durumunda ödenen bir tazminat türüdür. İşyerinin devrinden sonra iş akdinin işveren tarafından feshedilmesi durumunda ihbar tazminatının ödenmesinden devralan işveren sorumlu olacaktır.

Devreden ve devralanın sorumluluğu kaç yıl?

Devredenin sorumluluğu devirden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlarla sınırlandırılmıştır. Bu sorumluluğun süre bakımından kapsamı devir tarihinden itibaren azami 2 yıl olarak belirlenmiştir.

Hadislerden hangisi işçinin sorumluluğu ile ilgilidir?

İş kanununa göre hangisi çalışma süresinden sayılmaz?

İşçilerin işyerinde fiilen çalıştığı süreler çalışma süresini ifade eder. Genel itibariyle fiili çalışma süresi dışında yer alan süreler çalışma süresinden sayılmaz. Örneğin ara dinlenmesi esnasında işçi çalışmadığından bu süreler çalışma süresinden sayılmaz.

Asıl işverenin alt işverenin işçilerine karşı müteselsil sorumluluğunun sınırı nedir?

Ödemeyi yapan asıl işverenin alt işverene rücu hakkı saklıdır. Asıl işverenin müteselsil sorumluluğu, alt işverenin işçisinin kendi iş yerinde çalıştığı süre ile sınırlıdır. Asıl işverenin sorumluluğunun alt işveren işçisinin asıl işverenin iş yerinde çalışmaya başlamasıyla başladığı söylenebilir.

Taşeron borçlarından kim sorumlu?

İş ve sosyal güvenlik mevzuatına göre, alt işveren olarak hizmet veren firmaların hem çalışanlara olan borçlarından (ücret, tazminat vb.) hem de Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçlarından (sosyal sigorta primi, idari para cezaları, vb.), asıl borçlu (alt işveren) ile birlikte asıl işveren de sorumlu tutulmuştur.

Alt işveren nedir iş kanunu?

İş Yasasının 2. maddesinin altıncı fıkrasında alt işveren kavramı, “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini …

Asıl işverenin alt işverene karşı sorumluluğu var mıdır?

4857 sayılı İş Kanununun 2/6 son cümlesi uyarınca asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden alt işverenle birlikte sorumludur.

Alt işveren çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği uygulanır mı?

4857 sayılı İş Kanununun Tanımlar Başlıklı 2. Alt işverenlik hizmeti alan asıl işveren, kendi işyeri ve çalışanları için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Asıl işveren ve alt işveren işçilerine karşı nasıl bir sorumluluğa sahiptirler?

İşK. m. 2′ de asıl işverenin sorumluluğu şu şekilde hüküm altına alınmıştır: “Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur”.

Asıl işveren ve alt işveren ilişkisi nedir?

Cevap:Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş …