Tasarrufun iptali davası hukuki niteliği nedir?

Tasarrufun iptali davası, borçlunun henüz tasarruf yetkilerinin kısıtlanmamış olduğu dönemde alacaklılarından mal kaçırma kastıyla gerçekleştirdiği hukuki işlemlerin davacı alacaklı açısından alacak miktarı ile sınırlı olmak şartıyla hükümsüz sayılarak borçlunun işbu hukuki işlemelere konu malvarlığı unsurlarının …

Tasarrufun iptali kararının kesinleşmesi gerekir mi?

Tasarrufun iptali davası taşınmaz aynına ilişkin olmadığından kesinleşmeden icraya konulabilir. 8. Hukuk Dairesi 2015/1340 E. , 2015/4607 K. Alacaklı vekili tarafından borçlu aleyhinde, . maddesi gereğince gayrimenkule ve buna ilişkin aynı haklara ilişkin hükümler kesinleşmedikçe icra edilemezler.

Tasarrufun iptali davası şartları nedir?

a) Tasarrufun iptali davası açılabilmesi için, öncelikle alacaklı ile borçlu arasında gerçek bir borç ilişkisi mevcut olmalıdır. Tasarrufun iptali davası, borçluya ve malı borçludan devralan üçüncü kişiye karşı açılacağından, bu şekilde üçüncü kişinin hukuki güvenliği korunmak istenmiştir.

Tasarrufun iptali davası kazanılırsa ne olur?

Tasarrufun iptali davası sonucunda davanın kabulüne karar verilmiş ise davaya konu olan taşınmaz üzerinde alacaklı borçlunun hala malvarlığındaymış gibi cebri icra yoluyla alacağını alma yetkisini elde edecektir.

Tasarrufun iptali davası hangi Yargılama Usulü?

Tasarrufun iptali davalarında basit yargılama usulü geçerlidir. Hâkim iptale tabi tasarrufların konusu olan mallar hakkında ihtiyati haciz kararı verebilir. Ancak bunun için alacaklının ihtiyati haciz talep etmesi gerekir.

Tasarrufun iptali davası Geriye dönük kaç yıl?

Tasarrufun İptali Dava Açma Süresi İİK 278’de yer alan ve karşılıksız devirleri konu alan tasarrufların iptalinde dava açma süresi 2 yıldır. Bu süre; haciz tarihinden, haczedilecek mal bulunmaması dolayısıyla acze düşmeden veya iflasın açılmasından itibaren geriye doğru sayılan 2 yıllık süreyi ifade eder.

Tasarrufun iptali ihtiyati haciz satışa engel mi?

Tasarrufun iptali davası içinde , davacı tarafından talep edilmek koşuluyla ,iptale tabi tasarrufa konu olan mal üzerinde ihtiyati haciz konulabileceği (İİK m.281/ll),yasada düzenlenmiştir.

Tasarrufun iptali davası ne kadar surer?

Tasarrufun iptali davası hangi sonuçları doğurur?

İflasta, iflas idaresi veya alacaklı, iptal davasının kazanırsa dava konusu mal iflas masasına alınır; iflas idaresi tarafından satılır ve tüm alacakların ödenmesine ayrılır. Bundan sonra bir para artarsa üçüncü kişiye verilir.

Tasarrufun iptali yazılı yargılama mı?

Tasarrufun iptali davalarında basit yargılama usulü geçerlidir. Hâkim iptale tabi tasarrufların konusu olan mallar hakkında ihtiyati haciz kararı verebilir. Ancak bunun için alacaklının ihtiyati haciz talep etmesi gerekir. Tasarrufun iptali davası 5 yıllık hak düşürücü süreye tabidir.

Ihtiyati haciz satışa engel mi?

İcrai hacizlerde olduğu gibi ihtiyati hacizde de haciz satışa engel değildir. Ancak satışla birlikte haciz düşmez. Gayrimenkulün yeni alıcısı haczi kabul ederek almış olur ve borcun ödenmemesi halinde gayrimenkul icra yoluyla satışa çıkarılabilir.

Ihtiyati haciz nasıl iptal edilir?

İhtiyati Haciz Kararının İcrası: İhtiyati haciz kararı borçlu tarafından istinaf edilemeyeceğinden ihtiyati haciz kararını alan alacaklı, on gün içinde, hemen bu kararın icrasını icra dairesinden istemeye mecburdur. On gün içinde kararın icrası istenmezse ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar (m.261/1).