Taksitle satışın özellikleri nelerdir?

TBK’nın 264 ila 273’üncü maddeleri arasında taksitle satış sözleşmesi şekillerinden biri olan “ön ödemeli taksitle satış” düzenlemesi yer almaktadır. Bu satışta alıcı teslimden önce belirli bir miktar satış bedelini taksitlerle ödemekle yükümlüdür, belirlenen ödeme tutarına ulaşılınca satıcı alıcıya malı teslim eder.

Taksitle satış sözleşmelerinde temerrüt durumu hangi koşullarda ortaya çıkar?

MADDE 9 – (1) Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, satıcı veya sağlayıcı, kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa bu hak ancak satıcı veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması şartıyla; a) Tüketicinin kalan borcun en az onda birini …

Taksitle satiş sözleşmesi nedir?

Taksitle satış sözleşmesi, satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmedir. Satıcı veya sağlayıcının bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek yazılı muacceliyet uyarısında bulunması zorunludur.

Taksitli satış sözleşmesi yazılı mı?

Taksitle satış sözleşmesi en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir. (2) Taksitle satış sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz.

Taksitli sozlesme nedir?

Mal veya hizmetin karşılığı olan bedelin belirli vadeler dahilinde kısım kısım ödendiği sözleşmelere taksitli satış sözleşmesi denilmektedir. Ancak satıcı veya sağlayıcı sırf sözleşmeyi yazılı yapmadığı gerekçesiyle tüketicinin aleyhine olacak şekilde sözleşmenin geçersizliğini ileri süremez.

Satış sözleşmesi borç doğuran bir sözleşme midir?

Tanım: (BK m. 207) « Satış sözleşmesi, satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir ».

Senetten cayma hakkı var mı?

CAYMA HAKKI 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Cayma hakkı” başlıklı 18’inci maddesinin ilk fıkrasına göre; “Tüketici, yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.”

Taksitle satış sözleşmelerinde tüketici kaç gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir?

MADDE 8 – (1) Tüketici, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. (2) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya noterlikler aracılığıyla yöneltilmesi yeterlidir.

TBK m. 253/1’e göre “Taksitle satış, satıcının, satılan taşınırı alıcıya satış bedelinin ödenmesinden önce teslim etmeyi, alıcının da satış bedelini kısım kısım ödemeyi üstlendikleri satıştır”. Yani, satıcı taşınırı önceden alıcıya teslim etmekte, alıcı da taşınırın bedelini kısım kısım ödemektedir.

Taksitle satış sözleşmesi yazılı olmak zorunda mı?

Taksitle satış sözleşmesinin yazılı olması zorunluluğu Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, bu sözleşmenin geçerliliğini yazılı olarak kurulmasına bağlamıştır. Bu nedenle sözleşme, yazılı olarak kurulmadığı müddetçe geçerli olmayacaktır.

Taksitle satış sözleşmesi şekle tabi mi?

MADDE 5 – (1) Taksitle satış sözleşmesinin yazılı şekilde kurulması ve sözleşmenin bir örneğinin kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.

Taksitle ödeme sözleşmesi ne zaman yapılır?

Taksitlerin Ödeme Süresi: TBK m. 256/I uyarınca, alıcı peşin satış bedelinin en az onda birini en geç teslim anında peşin olarak, satış bedelinin geri kalan kısmını da sözleşmenin kurulmasını izleyen üç yıl içinde ödemekle yükümlüdür.

Taksitli satış fiyatı ne demek?

Taksitle satış, satıcı veya sağlayıcının malın teslimini üstlendiği, tüketicinin de bu mal karşılığında düzenli olarak, kısım kısım bedel ödemeyi üstlendiği satış sözleşmesidir. Taksitle satış sözleşmesinin geçerli olması için yazılı şekilde yapılması gerekmektedir.

Taksitle ödeme sözleşmesi nedir?

Taksitle satış sözleşmesi, satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmedir.

Taksitli satışlarda erken ödeme ve cayma hakkının kullanılması nasıl gerçekleşir?

(2) Cayma hakkını kullanan tüketici, sözleşme konusu malı, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren yedi gün içinde satıcıya iade etmekle yükümlüdür. Aksi halde tüketici cayma hakkını kullanmamış sayılır. (3) Cayma hakkının kullanılması durumunda tüketici, malın iade masraflarını yüklenmek zorundadır.

Kampanyalı satış sözleşmesi nedir?

Kampanyalı Satış; gazete, radyo, televizyon ilânı ve benzeri yollarla tüketiciye duyurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul edilmesi ve malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yapılan satımdır.

Ön ödemeli taksitle satış sözleşmesi nedir?

verilen Borçlar Kanununun 264 üncü maddesinin ilk fıkrasına göre, “ön ödemeli taksitle satış, alıcının taşınır bir malın satış bedelini önceden kı- sım kısım ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen ödenmesinden sonra satılanı alıcıya devretmeyi üstlendikleri satıştır”18.

Peşin fiyatina ne demek?

ödenili eder. Alıcısına hemen verilebilecek bir malın ederi. Spot price.

Taksitle satışın özellikleri nelerdir?

TBK’nın 264 ila 273’üncü maddeleri arasında taksitle satış sözleşmesi şekillerinden biri olan “ön ödemeli taksitle satış” düzenlemesi yer almaktadır. Bu satışta alıcı teslimden önce belirli bir miktar satış bedelini taksitlerle ödemekle yükümlüdür, belirlenen ödeme tutarına ulaşılınca satıcı alıcıya malı teslim eder.

Taksitli satış sözleşmesi yazılı mı?

Taksitle satış sözleşmesi en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir. (2) Taksitle satış sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz.

Taksitli satış nasıl oluyor?

Kredi kartı taksitli alışveriş mantığı, yapılan taksitli “alışveriş tutarının tamamının” kredi kartının limitinden düşülerek, aylık taksitler şeklinde ödenmesi ve ödeme yapılan tutar kadar kredi kartı limitinin açılması şeklinde ifade edilebilir.

Taksitli satışlarda alıcının temerrüde düşmesi halinde satıcı borcun tamamının ifa edilmesi talebinde alıcıya ne kadar sure once muacceliyet uyarısında bulunmak zorundadır?

Ayrıca m.259/2’ye göre, “Satıcı, satış bedelinin geri kalan kısmının tamamen ödenmesini isteme veya sözleşmeden dönme haklarını kullanmadan önce, alıcıya en az 15 günlük bir süre tanımak zorundadır”.

Kredi kartı taksitli satış nasıl yapılır?

Taksitli Satış 1. Kredi kartı çip okuyucuya takılır veya direkt “Tutar” girişi ile de akışa başlanabilir. 2. “Taksitli Satış” seçilir ve “Giriş” tuşuna basılır. 3. POS cihazı hem faizli, hem de faizsiz taksit işlemleri için tanımlı ise “Taksit Tipi” adı altında “1 Faizsiz”, “2 Faizli” seçenekleri gelir.

Taksitle satım sözleşmesi nedir?

Taksitle satış sözleşmesi, satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmedir. Satıcı veya sağlayıcının bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek yazılı muacceliyet uyarısında bulunması zorunludur.

Taksitle satış sözleşmesi şekle tabi mi?

İKİNCİ BÖLÜM Sözleşmenin Şekli ve Zorunlu İçeriği Sözleşmenin şekli MADDE 5 – (1) Taksitle satış sözleşmesinin yazılı şekilde kurulması ve sözleşmenin bir örneğinin kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.

Ön ödemeli taksitle satış sözleşmesi nedir?

verilen Borçlar Kanununun 264 üncü maddesinin ilk fıkrasına göre, “ön ödemeli taksitle satış, alıcının taşınır bir malın satış bedelini önceden kı- sım kısım ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen ödenmesinden sonra satılanı alıcıya devretmeyi üstlendikleri satıştır”18.

Araçlarda Taksitli satış ne demek?

Otomobil taksitli satış kapsamına dahil edildi. Taşıt satışlarında değerine göre 24 ila 60 arasında taksit yapılabilecek. Taşıt alırken, değerine göre 24-60 ay arasında taksitlendirme olacak. Taksitlendirmeyi, perakende satış yapan büyük oto galeriler ve büyük markalar yapacak.

Alacaklı temerrüdünün sonuçları nelerdir?

Alacaklının temerrüdünün sonuçları zor durumda kalan borçluyu korur niteliktedirler. Bu sonuçlar, borçlunun muhafaza masrafların alacaklı tarafından karşılanması, borçlunun sorumluluğunun hafiflemesi, eğer hasar oluşursa hasarın alacaklıya geçmesi ve alacaklı temerrüdünün borçlu temerrüdü ile ilişkisidir.

POS cihazı taksitli satış nasıl yapılır?