Takas beyanının hukuki niteliği nedir?

Takas hukuki niteliği itibari ile bozucu yenilik doğuran bir haktır. Borçlunun takas hakkını kullanma isteğini, alacaklıya bildirmesi gerekir. Takas bir sözleşme olmadığı içi karşı tarafın kabulüne bağlı değildir. Takas aynı zamanda borcu sona erdirdiği için bir tasarruf işlemidir.

Takas ne zamana kadar ileri sürülebilir?

(2) Alacaklardan biri çekişmeli olsa bile takas ileri sürülebilir. (3) Zamanaşımına uğramış bir alacağın takası, ancak takas edilebileceği anda henüz zamanaşımına uğramamış olması koşuluyla ileri sürülebilir.”

Takas itiraz mı defi mi?

Takas ve mahsup bir defidir. Bu itibarla, ileri sürülmedikçe kendiliğinden dikkate alınamaz. Takas, karşılık dava olarak ileri sürülebileceği gibi, defi olarak da ileri sürülebilir.

Takas Kosula baglanabilir mi?

Borçlar kanunu Md. 139 göre takas üç şartın gerçekleşmesi halinde mümkün olmaktadır. b-Alacakların aynı mahiyette ve nitelikte olması: Tarafların karşılıklı borçları aynı mahiyette ve nitelikte olmadıkça biri diğerine takas teklifinde bulunamaz. Takas daha çok karşılıklı para borçlarında görülür.

Borçlar Hukukunda takas ne demek?

Takas, karşılıklı, birbirine benzer ve istenebilir iki borcu, ayrı ayrı ödenmeksizin, bir beyanla, (borçların eşit olması durumunda tamamen, eşit olmamaları durumunda küçük olanı oranında) hesaben tahsil eden ve borcu sona erdiren bir yol olarak tanımlanabilir.

Tek taraflı hukuki işlemler nelerdir?

Sadece bir kişinin irade açıklamasıyla doğabilen işlemlere tek taraflı hukuki işlem denir. Örneğin, vasiyet, vakı kurma, tanıma, sözleşmeyi iptal etme, şüfa hakkını kullanma tek taraflı hukuki işlemlerdir. Geçerli şekilde meydana gelebilmesi için birden fazla kişinin irade açıklamasına çok taraflı hukuki işlem denir.

Islah ile takas defi ileri sürülebilir mi?

Takas bir sözleşme olmadığı içi karşı tarafın kabulüne bağlı değildir. Takas aynı zamanda borcu sona erdirdiği için bir tasarruf işlemidir. (HMK m. 141/1) Cevap dilekçesinin ıslahı yoluyla takas ve mahsup definin ileri sürülmesi hukuken mümkün olup, karşı tarafın muvafakatine de ihtiyaç bulunmamaktadır.

Takas def i nedir?

Takas, Borçlar Kanunu’nun 118 vd. maddelerinde düzenlenmektedir. Buna göre, iki kişi karşılıklı olarak bir miktar parayı veya konuları bakımından aynı türden malı bir birine borçlu oldukları takdirde, her iki borç muaccel ise, taraflardan her biri borcunu alacağı ile takas edebilir.

Takas Dermeyanı nedir?

Madde 118 – İki şahıs karşılıklı bir miktar meblâğı veya yekdiğerine mümasil başka malları birbirine borçlu oldukları takdirde, her iki borç muaccel ise iki taraftan her biri borcunu alacağı ile takas edebilir. Alacaklardan biri, münazaalı olsa bile takas dermeyan olunabilir.

Takas borcu sona erdirir mi?

Takas: Takas belirli şartlara bağlı olarak yapılabilen, yapılmakla beraber borcu sona erdiren bir hukuki ilişkidir. Takas tek taraflı irade beyanı ile gerçekleşir karşı tarafın kabulüne ihtiyaç yoktur.

Müeccel ne demektir?

Muaccel kelimesi hukuk alanında da kullanılan bir kelimedir. Muaccel vadesi gelmiş olan ve ödenmesi gereken ya da talep edilebilen anlamına gelmektedir. Muacceliyet kelimesi ise borç ve alacak ilişkisinde, borcun vadesinin dolması ve borçludan bu borcun istenebilecek hale gelmesine denmektedir.

Bağışlama tek taraflı bir hukuki işlem midir?

Bağışlama sözleşmesinde bağışlayan ve bağışlanan olmak üzere iki taraf vardır. Ancak bağışlama sözleşmesi iki taraflı hukukî işlem olsa da tek tarafa borç yükleyen işlem niteliğindedir. Bu işlemle sadece bağışlayanın pasifine borç yüklenirken bağışlananın aktifinde alacak hakkı doğar.